Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
16 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
641601
ລາງວັນ 2
579206
ລາງວັນ 3
517909
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
732744
947293
795302
129566
718574
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
798989
615971
733877
809150
287899
15 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
792807
ລາງວັນ 2
852163
ລາງວັນ 3
065582
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
265755
307199
463941
411849
643876
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
302406
387348
499149
578256
751310
14 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
567332
ລາງວັນ 2
159139
ລາງວັນ 3
614954
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
340203
760431
453722
911259
635790
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
760577
246946
812540
449486
916141
13 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
676484
ລາງວັນ 2
338451
ລາງວັນ 3
570745
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
498224
403102
381233
124973
151164
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
852374
700861
751459
920420
113144
12 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
327562
ລາງວັນ 2
878379
ລາງວັນ 3
467978
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
618586
845672
825942
564458
262584
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
753320
442882
792748
624430
561950
11 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
605468
ລາງວັນ 2
407247
ລາງວັນ 3
564292
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
776428
776374
168522
194917
799746
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
411776
626875
762719
293426
166967
10 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
783816
ລາງວັນ 2
814050
ລາງວັນ 3
458988
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
562257
163360
842459
292570
484576
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
349546
572895
185916
478131
520937
09 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
110141
ລາງວັນ 2
953798
ລາງວັນ 3
255036
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
618579
243172
833315
422841
760260
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
457461
804847
297150
600671
968483
08 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
500567
ລາງວັນ 2
341343
ລາງວັນ 3
430316
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
330306
747460
175655
594014
643704
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
260214
242321
344970
491162
358722
07 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
517152
ລາງວັນ 2
503407
ລາງວັນ 3
602308
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
310164
693136
886529
234974
903235
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
154016
596398
394029
169382
448215
06 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
163182
ລາງວັນ 2
313399
ລາງວັນ 3
548974
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
653300
476718
140062
123904
351390
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
138780
720839
925916
258133
603979
05 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
208417
ລາງວັນ 2
993944
ລາງວັນ 3
240914
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
800747
615424
236088
253021
844302
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
910357
135423
283236
798217
793868
04 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
237059
ລາງວັນ 2
393718
ລາງວັນ 3
772434
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
283939
615995
541614
377198
544312
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
550037
996542
114532
599288
187334
03 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
422089
ລາງວັນ 2
565590
ລາງວັນ 3
174491
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
872686
886056
801036
928541
174309
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
397051
550799
972115
303142
993287
02 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
651728
ລາງວັນ 2
734219
ລາງວັນ 3
846239
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
577357
649893
693609
488636
309343
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
935099
182665
846909
167816
959789
01 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
199084
ລາງວັນ 2
125279
ລາງວັນ 3
889476
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
737891
681105
778645
206196
477890
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
216911
670520
959888
519865
783560
31 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
736309
ລາງວັນ 2
286141
ລາງວັນ 3
947269
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
129709
947350
151873
711617
448416
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
274141
666621
501685
868967
169537
30 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
287982
ລາງວັນ 2
432417
ລາງວັນ 3
189506
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
961178
902097
850113
435647
846401
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
149581
600187
641495
863956
872186
29 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
282567
ລາງວັນ 2
493681
ລາງວັນ 3
674289
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
642974
445538
376726
252979
383994
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
465651
421933
801548
620609
615370
28 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
827331
ລາງວັນ 2
695247
ລາງວັນ 3
149531
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
909335
471378
869535
789731
371917
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
456428
964194
895722
810924
926376
27 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
280249
ລາງວັນ 2
465269
ລາງວັນ 3
139288
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
522273
590491
158719
991271
662620
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
671950
621822
968248
247453
560214
26 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
594725
ລາງວັນ 2
412584
ລາງວັນ 3
819637
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
184363
818723
314911
667810
148979
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
213895
867629
535231
536683
328570
25 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
945128
ລາງວັນ 2
433508
ລາງວັນ 3
667191
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
693003
844842
641404
477705
804160
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
379686
559330
992414
561091
821207
24 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
828962
ລາງວັນ 2
419633
ລາງວັນ 3
651054
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
552473
379185
369112
740046
679687
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
486293
543233
275299
833576
945232
23 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
979509
ລາງວັນ 2
282846
ລາງວັນ 3
361394
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
570674
675411
743143
880279
300933
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
128617
722365
114159
276313
586665
22 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
293916
ລາງວັນ 2
467961
ລາງວັນ 3
820761
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
973502
671304
740830
796657
278907
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
203842
279361
710672
748653
561742
21 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
469244
ລາງວັນ 2
278518
ລາງວັນ 3
113627
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
765106
425799
712401
655081
706022
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
858361
976419
425678
436001
973724
20 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
692546
ລາງວັນ 2
279863
ລາງວັນ 3
195791
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
713657
873655
354339
530250
440141
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
512415
810264
848313
906315
431383
19 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
526702
ລາງວັນ 2
797857
ລາງວັນ 3
242026
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
235309
496368
808131
886450
414982
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
426847
731934
338333
626002
290428
18 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
751789
ລາງວັນ 2
544679
ລາງວັນ 3
151985
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
775103
565936
462404
674021
469240
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
448796
550962
741015
267693
791137
17 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
846382
ລາງວັນ 2
264775
ລາງວັນ 3
877265
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
851035
302725
647233
338806
782264
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
156116
552679
980342
894882
430184
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ