Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/05/25
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    299.78
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
17 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
138659
ລາງວັນ 2
743011
ລາງວັນ 3
690129
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
508572
677823
979585
155278
201854
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
452639
352880
396009
257933
585043
16 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
494498
ລາງວັນ 2
275702
ລາງວັນ 3
974034
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
575241
913124
544956
128531
471895
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
812727
906710
750360
705197
419108
15 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466188
ລາງວັນ 2
669060
ລາງວັນ 3
592761
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
575970
761898
303287
973879
902556
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
882571
997973
394668
927399
250802
14 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
961490
ລາງວັນ 2
246352
ລາງວັນ 3
765996
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
831108
877181
548288
132069
384184
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
474997
812275
430754
189790
312216
13 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
743342
ລາງວັນ 2
844094
ລາງວັນ 3
847116
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
476259
317847
224224
503571
821556
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
798828
254491
724054
776381
908844
13 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
747648
ລາງວັນ 2
844094
ລາງວັນ 3
847116
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
476259
317847
224224
503571
821556
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
798828
254491
724054
776381
908844
12 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
955831
ລາງວັນ 2
246237
ລາງວັນ 3
582893
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
139254
779428
758715
586865
284950
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
854447
594363
297540
633722
915609
11 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
722780
ລາງວັນ 2
357519
ລາງວັນ 3
347950
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
797723
974926
730600
336008
461216
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
869995
687077
534466
580201
212514
10 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
744717
ລາງວັນ 2
699010
ລາງວັນ 3
796059
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
436187
523442
265954
262252
846481
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
636056
346773
439981
682807
393079
09 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
848836
ລາງວັນ 2
671769
ລາງວັນ 3
811372
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
364379
405762
323429
832082
945282
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
875176
653779
218918
874496
617526
08 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
997085
ລາງວັນ 2
790351
ລາງວັນ 3
812268
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
789287
502950
307394
695433
613238
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
162386
801440
382184
299401
457368
07 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
836223
ລາງວັນ 2
353319
ລາງວັນ 3
609737
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
200916
625850
966159
114899
801557
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
157109
969169
616284
238859
663272
06 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
390837
ລາງວັນ 2
812695
ລາງວັນ 3
814817
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
951909
879574
385124
840208
704797
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
292230
744297
237349
746035
469836
05 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
912047
ລາງວັນ 2
905935
ລາງວັນ 3
625120
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
946612
250256
730408
805887
922560
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
563692
773085
604374
682397
649376
04 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
130828
ລາງວັນ 2
195244
ລາງວັນ 3
998867
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
578613
397580
425445
474447
816879
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
620243
778912
122925
883941
493242
03 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
989464
ລາງວັນ 2
485809
ລາງວັນ 3
574531
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
553692
249539
654691
288035
577851
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
127129
768946
380568
827089
880425
02 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
498726
ລາງວັນ 2
278497
ລາງວັນ 3
631365
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
825259
549018
270862
387831
203830
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
304860
760870
606524
693882
882596
01 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
014369
ລາງວັນ 2
241689
ລາງວັນ 3
710345
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
314408
538909
414236
623955
617175
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
712840
821600
528230
939896
135223
28 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
496918
ລາງວັນ 2
257549
ລາງວັນ 3
644263
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
823314
315969
397299
901488
205428
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
183145
913174
689270
585177
231466
27 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
382709
ລາງວັນ 2
724269
ລາງວັນ 3
865128
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
277241
772443
845478
337940
342466
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
699527
216326
262317
428603
291773
26 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
591561
ລາງວັນ 2
368439
ລາງວັນ 3
734122
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
278029
625281
907991
859708
127243
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
258778
471755
644416
159745
732851
25 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
462478
ລາງວັນ 2
762564
ລາງວັນ 3
324609
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
470822
448053
193591
581352
967359
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
578467
752622
509129
838379
746850
24 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
491859
ລາງວັນ 2
258712
ລາງວັນ 3
649531
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
425863
719911
716151
572378
918228
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
541644
574107
585591
201591
898930
23 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
494968
ລາງວັນ 2
654598
ລາງວັນ 3
544626
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
815401
174914
192152
990216
184869
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
952091
919161
719330
321917
360373
22 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
867614
ລາງວັນ 2
492483
ລາງວັນ 3
285920
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
795780
542941
276803
633359
302454
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
321652
840195
513687
461345
281816
21 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
439199
ລາງວັນ 2
581649
ລາງວັນ 3
642557
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
185249
968942
448697
243372
939888
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
986711
298447
526672
180845
353402
20 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
425078
ລາງວັນ 2
891520
ລາງວັນ 3
369891
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
359077
113171
865451
666707
927181
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
344572
761419
769929
255831
488991
19 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
823486
ລາງວັນ 2
162411
ລາງວັນ 3
499476
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
384251
273897
813050
612374
438075
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
236496
529022
344273
723278
597128
18 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
940787
ລາງວັນ 2
181040
ລາງວັນ 3
637965
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
819156
523993
704998
435244
806378
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
643598
165667
757272
920734
987107
17 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
153054
ລາງວັນ 2
822574
ລາງວັນ 3
691720
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
760936
203623
803034
333256
363670
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
784045
586087
271512
830369
765411
16 February 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
641601
ລາງວັນ 2
579206
ລາງວັນ 3
517909
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
732744
947293
795302
129566
718574
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
798989
615971
733877
809150
287899
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ