Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    305.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
10 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
897415
ລາງວັນ 2
169851
ລາງວັນ 3
043207
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
243950
638509
402646
349610
689574
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
997244
221404
817496
362933
690391
09 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
306623
ລາງວັນ 2
475031
ລາງວັນ 3
007415
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
578681
912110
488139
836935
390893
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
479819
263434
915987
639354
966232
08 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
456036
ລາງວັນ 2
319512
ລາງວັນ 3
207463
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
182133
566800
462749
270446
927392
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
432566
913691
917959
293742
739798
07 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
893513
ລາງວັນ 2
627473
ລາງວັນ 3
246944
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
432563
554884
455696
379162
938614
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
342688
689696
615503
228876
132172
06 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
687519
ລາງວັນ 2
343021
ລາງວັນ 3
205418
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264354
607944
372957
537564
722273
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
233364
678292
606809
421871
821361
05 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
364151
ລາງວັນ 2
248695
ລາງວັນ 3
007653
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
963628
228533
566171
749365
823377
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
396409
560051
469659
960203
869766
04 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
520302
ລາງວັນ 2
364156
ລາງວັນ 3
219547
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
496931
531550
833964
220969
930842
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
160407
456166
865439
612269
335507
03 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
206158
ລາງວັນ 2
160484
ລາງວັນ 3
259535
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
532057
976427
395110
268164
913267
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
498400
475280
244838
935032
755295
02 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
174514
ລາງວັນ 2
356875
ລາງວັນ 3
059302
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
460457
304780
385920
632017
972528
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
506749
932309
154850
191297
487149
01 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
526350
ລາງວັນ 2
168102
ລາງວັນ 3
207481
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
387671
149635
914484
614894
782538
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
970493
531305
221110
821571
703522
31 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
334184
ລາງວັນ 2
747361
ລາງວັນ 3
219965
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
231383
468579
428092
261540
245185
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
862080
511840
952684
405264
896568
30 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
376303
ລາງວັນ 2
167481
ລາງວັນ 3
056935
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
452965
523194
158797
553556
882029
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
501677
313567
457198
185905
455038
29 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
937483
ລາງວັນ 2
162530
ລາງວັນ 3
058451
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
464766
404847
717843
377006
888919
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
210238
144319
932682
601971
299664
28 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
267388
ລາງວັນ 2
340214
ລາງວັນ 3
056809
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
766489
828866
705535
998246
713268
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
444263
182672
669754
625305
330050
27 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
246512
ລາງວັນ 2
098089
ລາງວັນ 3
746321
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
917423
635445
746443
266357
941532
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
683230
133202
321569
684804
370625
26 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
624516
ລາງວັນ 2
438041
ລາງວັນ 3
273224
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
846536
649014
619166
391073
846190
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
190983
689284
530424
467166
562289
25 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
670167
ລາງວັນ 2
697418
ລາງວັນ 3
406451
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
335495
306137
844085
869038
844745
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
803797
537069
892836
758833
873378
24 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
752156
ລາງວັນ 2
139548
ລາງວັນ 3
056034
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
660526
978077
905537
393592
974822
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
952262
734014
549338
354198
978809
23 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
977869
ລາງວັນ 2
164062
ລາງວັນ 3
248243
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
127170
336399
829240
384388
898974
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
518422
385497
865823
475970
780747
22 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
235360
ລາງວັນ 2
497695
ລາງວັນ 3
028571
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
319964
112243
761894
406724
532149
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
321705
178011
883230
273386
345249
21 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
971424
ລາງວັນ 2
367812
ລາງວັນ 3
054193
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
451550
896523
316425
879796
147285
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
246700
546677
895331
576325
765256
20 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
116635
ລາງວັນ 2
267052
ລາງວັນ 3
094913
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
507427
296536
922014
697351
598964
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
940850
573749
647349
897603
327738
19 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
209277
ລາງວັນ 2
534963
ລາງວັນ 3
027114
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
915304
373565
953347
627486
692678
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
766082
917439
907915
216043
268672
18 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
296455
ລາງວັນ 2
137189
ລາງວັນ 3
825167
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
649656
141442
441281
627287
696511
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
309891
492554
705322
818173
736961
17 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
975121
ລາງວັນ 2
006326
ລາງວັນ 3
160231
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
974245
663566
880627
595537
211703
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
989734
435812
455497
557323
539601
16 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
857494
ລາງວັນ 2
092843
ລາງວັນ 3
526631
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
208540
184494
237405
335277
141710
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
287340
293985
997684
656234
967216
15 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
672352
ລາງວັນ 2
447489
ລາງວັນ 3
025063
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
438287
840016
290349
733266
116476
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
433227
689702
117442
550404
153957
14 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
661632
ລາງວັນ 2
347486
ລາງວັນ 3
182341
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
814397
796963
839646
878487
310408
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
988329
231590
853598
832854
330594
13 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
336483
ລາງວັນ 2
163411
ລາງວັນ 3
049527
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
646842
301095
727088
180986
381913
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
988834
357088
922727
932700
434924
12 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
555934
ລາງວັນ 2
490502
ລາງວັນ 3
207118
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
508474
361377
772335
565420
321295
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
460011
680691
235656
847105
220806
11 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
371264
ລາງວັນ 2
180347
ລາງວັນ 3
420669
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
674500
513429
701258
898921
280977
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
736972
206471
173458
876831
149265
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ