Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/13
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466876
ລາງວັນ 2
954546
ລາງວັນ 3
574756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
976501
924276
496681
758610
179932
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
112959
378649
905402
774608
640209
27 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
207180
ລາງວັນ 2
369683
ລາງວັນ 3
485417
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
203237
528855
184653
594237
732063
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
949001
236311
169896
575264
143586
26 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
358639
ລາງວັນ 2
962451
ລາງວັນ 3
213025
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
470263
631819
181263
840474
964404
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
977047
950860
679155
446904
601114
25 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
926472
ລາງວັນ 2
368024
ລາງວັນ 3
041635
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
336621
927953
164927
365602
322038
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
711753
852997
844255
192343
542895
24 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
090853
ລາງວັນ 2
367482
ລາງວັນ 3
826321
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
240039
623133
375709
796534
718440
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
985327
312113
504520
264086
734869
23 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
093801
ລາງວັນ 2
265189
ລາງວັນ 3
846532
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
605882
620274
855183
441481
165041
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
400422
795977
860821
211426
967086
22 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
522037
ລາງວັນ 2
697481
ລາງວັນ 3
342629
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
604957
783904
520042
169208
976835
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
885477
992326
360436
643739
869903
21 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
026429
ລາງວັນ 2
618475
ລາງວັນ 3
241205
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
759729
902367
180905
872555
443265
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
908296
819228
914690
528637
576748
20 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
295418
ລາງວັນ 2
478063
ລາງວັນ 3
629512
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
863053
300046
490645
227298
355225
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
444142
444383
567488
216672
116336
19 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
625682
ລາງວັນ 2
090523
ລາງວັນ 3
219568
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
152138
508191
254785
316660
525427
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
463458
403211
911829
616868
266266
18 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
634518
ລາງວັນ 2
756350
ລາງວັນ 3
418479
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
337856
563234
743569
280957
921537
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
646524
312786
817601
565702
321190
17 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
748659
ລາງວັນ 2
261454
ລາງວັນ 3
156332
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
231565
898526
514388
269501
172327
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
535844
981686
523025
598672
747538
16 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
204718
ລາງວັນ 2
693200
ລາງວັນ 3
013021
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264521
115344
800066
722890
753372
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
590413
713252
162709
267278
226593
15 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
360124
ລາງວັນ 2
516350
ລາງວັນ 3
013152
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
801336
747137
597526
575598
419942
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
395758
183223
357843
458893
560622
14 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
309254
ລາງວັນ 2
260663
ລາງວັນ 3
510848
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
853453
474346
917276
538969
659856
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
909807
226755
324920
408880
592693
13 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
676531
ລາງວັນ 2
294712
ລາງວັນ 3
543014
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
899172
168217
253022
296693
711662
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
269991
683149
375367
902227
617050
12 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
344874
ລາງວັນ 2
185693
ລາງວັນ 3
242017
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
954987
616554
296513
856952
707823
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
619718
528462
355541
174137
138942
11 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
266365
ລາງວັນ 2
098952
ລາງວັນ 3
216041
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
242681
432119
364060
299820
487308
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
885303
788738
832669
627325
514400
10 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
897415
ລາງວັນ 2
169851
ລາງວັນ 3
043207
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
243950
638509
402646
349610
689574
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
997244
221404
817496
362933
690391
09 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
306623
ລາງວັນ 2
475031
ລາງວັນ 3
007415
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
578681
912110
488139
836935
390893
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
479819
263434
915987
639354
966232
08 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
456036
ລາງວັນ 2
319512
ລາງວັນ 3
207463
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
182133
566800
462749
270446
927392
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
432566
913691
917959
293742
739798
07 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
893513
ລາງວັນ 2
627473
ລາງວັນ 3
246944
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
432563
554884
455696
379162
938614
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
342688
689696
615503
228876
132172
06 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
687519
ລາງວັນ 2
343021
ລາງວັນ 3
205418
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264354
607944
372957
537564
722273
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
233364
678292
606809
421871
821361
05 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
364151
ລາງວັນ 2
248695
ລາງວັນ 3
007653
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
963628
228533
566171
749365
823377
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
396409
560051
469659
960203
869766
04 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
520302
ລາງວັນ 2
364156
ລາງວັນ 3
219547
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
496931
531550
833964
220969
930842
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
160407
456166
865439
612269
335507
03 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
206158
ລາງວັນ 2
160484
ລາງວັນ 3
259535
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
532057
976427
395110
268164
913267
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
498400
475280
244838
935032
755295
02 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
174514
ລາງວັນ 2
356875
ລາງວັນ 3
059302
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
460457
304780
385920
632017
972528
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
506749
932309
154850
191297
487149
01 January 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
526350
ລາງວັນ 2
168102
ລາງວັນ 3
207481
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
387671
149635
914484
614894
782538
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
970493
531305
221110
821571
703522
31 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
334184
ລາງວັນ 2
747361
ລາງວັນ 3
219965
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
231383
468579
428092
261540
245185
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
862080
511840
952684
405264
896568
30 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
376303
ລາງວັນ 2
167481
ລາງວັນ 3
056935
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
452965
523194
158797
553556
882029
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
501677
313567
457198
185905
455038
29 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
937483
ລາງວັນ 2
162530
ລາງວັນ 3
058451
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
464766
404847
717843
377006
888919
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
210238
144319
932682
601971
299664
28 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
267388
ລາງວັນ 2
340214
ລາງວັນ 3
056809
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
766489
828866
705535
998246
713268
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
444263
182672
669754
625305
330050
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ