Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375501
ລາງວັນ 2
215207
ລາງວັນ 3
499351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655971
927111
311575
524309
490505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191667
670010
496282
477141
704759
09 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
410226
ລາງວັນ 2
961574
ລາງວັນ 3
319958
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
128437
984977
310653
111370
399006
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
300606
770278
198823
264781
177534
08 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
511879
ລາງວັນ 2
975233
ລາງວັນ 3
368461
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
289455
320279
479406
644043
266046
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
454570
493604
683254
448182
935602
07 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
149434
ລາງວັນ 2
631206
ລາງວັນ 3
856237
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
118764
522987
551823
553924
380861
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
691122
392515
706506
505174
931183
06 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
705028
ລາງວັນ 2
229533
ລາງວັນ 3
195755
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
964353
742018
320864
221620
857305
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
367507
997737
874286
112903
812823
05 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
026669
ລາງວັນ 2
850611
ລາງວັນ 3
462477
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
954618
230108
162422
900577
242245
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
658967
268709
478102
700841
920296
04 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
334076
ລາງວັນ 2
077173
ລາງວັນ 3
345280
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
583632
716954
738786
683692
686191
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
261326
532336
540428
990702
554508
03 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
395803
ລາງວັນ 2
209147
ລາງວັນ 3
496618
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
860730
617235
690175
598305
731401
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
899612
439216
196664
153097
153392
02 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
471802
ລາງວັນ 2
206417
ລາງວັນ 3
648195
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
911574
703110
519419
350388
644570
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
475473
999475
958289
643716
361307
01 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
171552
ລາງວັນ 2
648170
ລາງວັນ 3
089925
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
966591
359450
631086
389292
482963
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
801057
805386
299142
943991
585671
30 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
738973
ລາງວັນ 2
284210
ລາງວັນ 3
467748
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
281578
633011
598480
326577
796432
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
279363
344990
193022
928896
453050
29 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
712259
ລາງວັນ 2
659471
ລາງວັນ 3
200380
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
558813
998059
303770
418360
995629
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
436203
747299
224409
553109
117897
28 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
427064
ລາງວັນ 2
919314
ລາງວັນ 3
253155
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
439596
287363
908895
324338
258534
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
954761
560911
820767
721352
391734
27 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
643794
ລາງວັນ 2
188156
ລາງວັນ 3
501320
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
659620
547422
374143
863676
576373
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
248761
539635
325058
983979
345647
26 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
752116
ລາງວັນ 2
927952
ລາງວັນ 3
381084
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
302164
750428
428473
603693
405243
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
430944
603446
282306
907224
669773
25 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
364936
ລາງວັນ 2
717103
ລາງວັນ 3
914857
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
180704
653045
966449
648532
202041
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
219066
132283
690827
747894
567081
24 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
177074
ລາງວັນ 2
235554
ລາງວັນ 3
811417
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
839143
231063
451618
296327
340442
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
160514
819768
584638
798208
478856
23 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
349132
ລາງວັນ 2
917258
ລາງວັນ 3
723649
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
689263
848581
376565
228072
930546
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
274111
645969
139450
114419
326250
22 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
722186
ລາງວັນ 2
609275
ລາງວັນ 3
458352
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
734485
114139
708794
946618
545590
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
619519
497057
748376
466551
400237
21 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
714548
ລາງວັນ 2
251024
ລາງວັນ 3
319349
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
535014
283660
598190
804555
651578
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
288273
728102
245388
162217
717753
20 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
343069
ລາງວັນ 2
196284
ລາງວັນ 3
739171
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
750753
477353
619214
414269
486012
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
938702
323826
977161
119151
280396
19 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
713815
ລາງວັນ 2
681458
ລາງວັນ 3
967349
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
296017
336268
818729
553504
567851
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
252048
333124
390840
830054
536283
18 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
709056
ລາງວັນ 2
991483
ລາງວັນ 3
347361
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
820447
467075
584341
884059
845266
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
924975
440197
680673
482006
931583
17 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
186024
ລາງວັນ 2
361491
ລາງວັນ 3
104232
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
454233
969654
960066
817355
675515
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
122276
182332
965552
230253
794674
16 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
172926
ລາງວັນ 2
964501
ລາງວັນ 3
314288
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
962526
632998
934714
836171
294612
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
668578
418833
264730
334006
862989
15 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
145088
ລາງວັນ 2
843914
ລາງວັນ 3
911089
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
790230
175204
440812
716274
463113
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
582306
945024
963661
467322
727399
14 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
146792
ລາງວັນ 2
942035
ລາງວັນ 3
731154
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
197391
431251
248291
249608
284423
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
654501
268209
114932
216827
717383
13 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
411942
ລາງວັນ 2
931410
ລາງວັນ 3
376374
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
165065
534281
336666
738824
394266
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
120506
489899
540540
992292
545883
12 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
103548
ລາງວັນ 2
901473
ລາງວັນ 3
514754
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
420462
158523
317050
211721
572919
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
317579
790798
331990
248967
439621
11 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
413646
ລາງວັນ 2
972471
ລາງວັນ 3
529037
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
467710
463768
594137
887019
133633
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
698961
182018
191936
284764
119786
10 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
411699
ລາງວັນ 2
934701
ລາງວັນ 3
773594
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
335909
725130
691503
581418
206481
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
147060
775980
170018
881229
321489
09 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
035272
ລາງວັນ 2
477819
ລາງວັນ 3
583025
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
405758
577839
483725
577724
317338
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
145289
754048
328374
327428
212648
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ