Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/05/25
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    299.78
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
20 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
547612
ລາງວັນ 2
034952
ລາງວັນ 3
687405
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
193032
219033
897268
379543
256509
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
219008
618786
757244
511438
152990
19 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
071951
ລາງວັນ 2
193841
ລາງວັນ 3
286394
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
594697
896039
838212
990071
644327
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
410674
434081
369838
645612
952732
18 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
461024
ລາງວັນ 2
502730
ລາງວັນ 3
275283
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
293143
785092
825343
573972
853447
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
366278
739145
921623
311136
874617
17 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
593404
ລາງວັນ 2
411629
ລາງວັນ 3
204172
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
645584
883849
689329
353094
549415
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
632432
222931
308653
886500
537139
16 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
597451
ລາງວັນ 2
102868
ລາງວັນ 3
651420
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
632223
176143
527221
637967
845723
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
486864
606358
677990
112181
357611
15 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
538169
ລາງວັນ 2
987540
ລາງວັນ 3
201944
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
221090
692634
322421
991309
598116
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
858048
999678
980760
514171
250529
14 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
642915
ລາງວັນ 2
394197
ລາງວັນ 3
810477
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
869456
288630
638935
337957
601327
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
139325
817548
808727
336771
924487
13 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
828531
ລາງວັນ 2
498266
ລາງວັນ 3
647492
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
878671
866952
904811
914822
353493
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
698837
596422
711609
179148
222509
12 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825776
ລາງວັນ 2
970212
ລາງວັນ 3
347819
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
682407
120138
692962
807730
522782
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
565977
897830
854041
974971
515816
11 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
519289
ລາງວັນ 2
654921
ລາງວັນ 3
305298
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
256307
604418
655962
940454
225407
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
510170
715172
705099
705797
877374
10 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
291658
ລາງວັນ 2
764108
ລາງວັນ 3
196975
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
685134
188279
868190
403208
759627
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
255855
271408
924803
595751
564095
09 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
812505
ລາງວັນ 2
697916
ລາງວັນ 3
305591
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
486279
283573
965741
657381
427915
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
911332
421264
996010
364221
980281
08 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
597326
ລາງວັນ 2
438496
ລາງວັນ 3
281521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
345918
956043
164348
353040
583675
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
124541
892400
635099
849353
308236
07 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
752540
ລາງວັນ 2
984266
ລາງວັນ 3
548479
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
164369
610938
845859
713619
600386
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
220855
701238
481016
239791
806436
06 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
709302
ລາງວັນ 2
255649
ລາງວັນ 3
368927
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
373671
151332
770993
249511
813412
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
463689
416592
941869
560834
457460
05 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
067233
ລາງວັນ 2
931567
ລາງວັນ 3
185634
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
601042
836428
150185
137425
476024
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
860202
595054
905048
113761
520394
04 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
794201
ລາງວັນ 2
254898
ລາງວັນ 3
308927
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
317440
391338
498864
353958
418604
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
326924
124341
685107
610711
568213
03 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
758907
ລາງວັນ 2
167618
ລາງວັນ 3
205618
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
390221
381880
673272
862377
964108
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
532996
925538
828148
947292
751132
02 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
755319
ລາງວັນ 2
634325
ລາງວັນ 3
662347
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
814596
401045
236281
985359
447572
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
468031
445139
675965
272933
783707
01 November 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
465702
ລາງວັນ 2
638179
ລາງວັນ 3
125689
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
190735
290360
808716
917771
934296
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
447690
169599
254192
557551
867393
31 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
028910
ລາງວັນ 2
363465
ລາງວັນ 3
712237
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
905715
711070
514777
225134
919769
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
894859
908844
599524
723275
956988
30 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
954416
ລາງວັນ 2
430227
ລາງວັນ 3
287996
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
678823
561416
536549
670764
372003
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
702654
540681
465497
801563
221826
29 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
523877
ລາງວັນ 2
627654
ລາງວັນ 3
916597
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
588041
601358
613872
903088
508021
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
399569
365193
959716
343518
459176
28 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
886518
ລາງວັນ 2
639136
ລາງວັນ 3
343288
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
278327
228948
293255
196255
350525
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
141687
220982
896862
373628
378587
27 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
982716
ລາງວັນ 2
253864
ລາງວັນ 3
176927
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
737689
847839
955930
410123
230448
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
659066
877987
766084
325850
878633
26 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
800917
ລາງວັນ 2
246658
ລາງວັນ 3
661286
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
549841
236376
658754
999754
771886
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
700259
408275
204172
504494
854819
25 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
562698
ລາງວັນ 2
007124
ລາງວັນ 3
324372
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
811682
916834
270392
984668
188381
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
234856
629113
802298
199868
787994
24 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
625288
ລາງວັນ 2
878068
ລາງວັນ 3
166191
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
531539
444204
201416
946674
595547
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
139823
658038
865813
183443
923466
23 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
714937
ລາງວັນ 2
653289
ລາງວັນ 3
321955
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
732926
483586
812679
658168
150652
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
962023
576036
848624
447397
131614
22 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
226329
ລາງວັນ 2
271546
ລາງວັນ 3
200682
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
517537
891835
511998
143111
602776
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
904475
588728
868318
467101
442955
21 October 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
781875
ລາງວັນ 2
463280
ລາງວັນ 3
392476
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
730932
403021
564293
434872
601809
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
872516
581199
814407
641890
887028
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ