Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
788293
ລາງວັນ 2
105983
ລາງວັນ 3
541573
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
499153
111888
125019
601259
603236
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
419413
650925
267337
745177
819366
16 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
050419
ລາງວັນ 2
624471
ລາງວັນ 3
716296
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
202931
627725
565153
222530
769020
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
532008
585911
735113
405581
721335
15 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
828036
ລາງວັນ 2
532480
ລາງວັນ 3
881593
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
575344
861674
543514
695564
529526
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
610152
852260
119177
159184
939338
14 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
364020
ລາງວັນ 2
192297
ລາງວັນ 3
926275
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
293248
955398
257487
544850
400301
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
701869
175823
993674
145047
322065
13 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
278619
ລາງວັນ 2
794842
ລາງວັນ 3
633690
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
448538
358667
754359
406590
278072
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
815607
444433
159574
594061
683251
12 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
702793
ລາງວັນ 2
590061
ລາງວັນ 3
638945
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
373232
761518
811940
341368
500669
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
162557
947352
357378
652270
883378
11 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
330769
ລາງວັນ 2
276168
ລາງວັນ 3
444856
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
207917
409422
599072
405118
119483
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
454338
394312
940166
998028
131417
10 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
193027
ລາງວັນ 2
471969
ລາງວັນ 3
303062
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
282928
655754
801627
489838
771564
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
508439
406586
364123
356873
973245
09 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
933163
ລາງວັນ 2
171581
ລາງວັນ 3
850257
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
750134
869009
607510
191164
801120
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
599938
999394
351408
305279
906123
08 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
959253
ລາງວັນ 2
675691
ລາງວັນ 3
207548
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
269829
353222
408434
674970
836092
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
972932
195699
493189
835135
401932
07 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
754516
ລາງວັນ 2
169583
ລາງວັນ 3
307681
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
123550
737113
342060
712381
853042
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
340309
911583
670743
309089
980478
06 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
750617
ລາງວັນ 2
069576
ລາງວັນ 3
934120
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
913442
544303
988518
187406
945872
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
798832
265879
360982
532864
442187
05 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
762867
ລາງວັນ 2
197542
ລາງວັນ 3
205384
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
386958
931538
259072
167496
358976
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
228403
271853
142625
942804
629156
04 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
855381
ລາງວັນ 2
499638
ລາງວັນ 3
037521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
129933
157435
576339
485690
507786
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
127346
355687
157416
879698
441853
03 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
753014
ລາງວັນ 2
298497
ລາງວັນ 3
469654
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
654744
478070
946872
751141
544876
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
563498
673245
607687
181002
784810
02 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
066199
ລາງວັນ 2
213244
ລາງວັນ 3
851075
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
803064
433237
121431
489464
142461
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
484333
847772
210686
521686
116293
01 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
695370
ລາງວັນ 2
369574
ລາງວັນ 3
723920
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
188998
214899
845294
759214
210688
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
843585
623840
791141
511450
668015
30 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
768401
ລາງວັນ 2
512475
ລາງວັນ 3
996938
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
931467
965927
476278
929548
169229
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
193382
566508
976622
352586
539840
29 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
583174
ລາງວັນ 2
642434
ລາງວັນ 3
020778
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264198
163654
226715
952318
243556
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
914740
817421
640402
344464
837465
28 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
824023
ລາງວັນ 2
494879
ລາງວັນ 3
208076
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
162244
739155
496127
536669
167518
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
269620
744142
248593
208861
366381
27 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
582479
ລາງວັນ 2
106251
ລາງວັນ 3
691794
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
334310
341708
837400
116932
134337
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
351347
383566
988834
449042
870495
26 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
969825
ລາງວັນ 2
213459
ລາງວັນ 3
584859
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
573641
235714
995863
798259
719785
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
276377
512591
812702
453285
333282
25 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
592165
ລາງວັນ 2
766417
ລາງວັນ 3
275278
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
597988
111324
399066
552176
319836
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
682129
896049
736200
574375
881222
24 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
586479
ລາງວັນ 2
367520
ລາງວັນ 3
408937
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
891951
410653
401321
529302
676918
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
146820
607063
533278
221297
230456
23 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
047988
ລາງວັນ 2
589406
ລາງວັນ 3
326504
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
596983
687946
386040
898215
157447
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
193809
949185
733250
909626
340936
22 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
218603
ລາງວັນ 2
368591
ລາງວັນ 3
490302
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
718167
938764
406220
736660
193520
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
780855
439649
797574
791291
226506
21 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
182464
ລາງວັນ 2
701365
ລາງວັນ 3
495073
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
725159
977048
732530
475795
277240
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
675398
966324
865675
787955
958503
20 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
420557
ລາງວັນ 2
665273
ລາງວັນ 3
801621
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
860188
699867
882243
929606
320680
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
514124
437119
441226
245604
971610
19 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
973326
ລາງວັນ 2
752614
ລາງວັນ 3
213795
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
126424
705673
219179
305306
516048
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
438871
753073
695138
247283
909366
18 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
408675
ລາງວັນ 2
884029
ລາງວັນ 3
739456
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
532671
701756
484593
566115
807885
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
330319
628364
486298
929829
979208
17 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
539784
ລາງວັນ 2
276947
ລາງວັນ 3
112068
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
775459
203802
894912
565168
518221
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
545204
369488
897899
767890
444828
16 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
018293
ລາງວັນ 2
253728
ລາງວັນ 3
706140
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
682231
486041
999625
669394
170916
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
412623
949967
713679
922233
468640
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ