Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    303.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
18 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
735174
ລາງວັນ 2
659178
ລາງວັນ 3
304729
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
801971
663810
947792
305162
469770
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
274344
247383
871349
538600
969502
17 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
147042
ລາງວັນ 2
687820
ລາງວັນ 3
061698
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
161147
879142
965496
773975
607340
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
383112
167978
949032
966187
922632
16 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
454803
ລາງວັນ 2
362459
ລາງວັນ 3
026157
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
417608
162004
486488
238251
309944
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
967092
830818
444360
645455
500903
15 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
873961
ລາງວັນ 2
543005
ລາງວັນ 3
205946
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
413399
677561
903362
143409
677738
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
979137
353454
786406
328289
741403
14 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
527176
ລາງວັນ 2
869135
ລາງວັນ 3
197820
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
822159
807595
625335
711220
886026
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
738145
652578
943708
342071
348461
13 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
946918
ລາງວັນ 2
179544
ລາງວັນ 3
531217
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
426238
702035
229033
364198
605089
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
653325
279976
459813
607502
148772
12 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
081577
ລາງວັນ 2
495152
ລາງວັນ 3
178649
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
382110
213116
481171
935039
475937
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
248267
509462
609207
282157
807892
11 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
492893
ລາງວັນ 2
714286
ລາງວັນ 3
561367
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
177648
862034
953138
821107
258522
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
821020
447273
898504
425153
170708
10 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
256585
ລາງວັນ 2
677103
ລາງວັນ 3
199010
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
681496
973503
973325
665820
306441
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
286028
619775
202030
197995
684671
09 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
792843
ລາງວັນ 2
176344
ລາງວັນ 3
562573
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
858001
219137
726294
316591
678011
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
766997
801177
962424
662613
185696
08 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
644761
ລາງວັນ 2
175791
ລາງວັນ 3
864058
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
568366
117004
454581
382672
559708
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
463175
369820
773670
209458
406722
07 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
914981
ລາງວັນ 2
461923
ລາງວັນ 3
559746
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
750076
308027
264038
954811
189339
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
326480
679672
119598
393673
223060
06 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
419676
ລາງວັນ 2
899461
ລາງວັນ 3
644476
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
568250
559829
491924
531436
212153
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
863042
930630
261406
755077
496074
05 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
284552
ລາງວັນ 2
942569
ລາງວັນ 3
434827
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
651013
137923
370697
961996
592375
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
755378
399740
735970
172894
577823
04 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
916031
ລາງວັນ 2
172265
ລາງວັນ 3
539463
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
284122
129381
609399
948983
367957
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
730842
552759
402794
352155
672436
03 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
599516
ລາງວັນ 2
544791
ລາງວັນ 3
112978
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
966369
410559
481828
415144
409633
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
338846
720639
888361
538679
561605
02 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
981378
ລາງວັນ 2
461678
ລາງວັນ 3
289820
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
427661
421942
462274
647530
308912
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
622349
377216
230660
356180
906136
01 April 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
898126
ລາງວັນ 2
176124
ລາງວັນ 3
275579
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
485035
112779
764030
647599
117844
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
165562
227891
260307
616597
387054
31 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
482908
ລາງວັນ 2
545309
ລາງວັນ 3
324056
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
961724
632458
580288
828679
750490
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
148997
925377
813445
543163
230538
30 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
753470
ລາງວັນ 2
549530
ລາງວັນ 3
632405
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
597811
938243
222445
238501
697487
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
745619
619855
481846
462799
999841
29 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
547286
ລາງວັນ 2
126953
ລາງວັນ 3
335240
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
808227
146919
924360
832836
902251
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
945626
308343
253030
146264
231908
28 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
782854
ລາງວັນ 2
654695
ລາງວັນ 3
127524
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
520127
451496
973945
760694
493317
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
611647
877752
165453
862951
784981
27 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
861648
ລາງວັນ 2
194748
ລາງວັນ 3
461650
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
765396
574823
138455
843637
245612
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
517804
139025
844761
693756
395105
26 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
864293
ລາງວັນ 2
071932
ລາງວັນ 3
398464
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
661783
527963
859683
410154
892838
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
265017
577903
759801
865732
623054
25 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
765109
ລາງວັນ 2
193678
ລາງວັນ 3
233819
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
127577
717738
708116
748571
873333
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
830667
601933
895274
927763
839921
24 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
591674
ລາງວັນ 2
198362
ລາງວັນ 3
200831
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
304963
130687
499039
240045
197922
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
396890
638842
443640
326535
924390
23 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
598018
ລາງວັນ 2
130825
ລາງວັນ 3
741592
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
471536
377617
810439
562812
744608
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
453300
981480
301716
898345
598768
22 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
754633
ລາງວັນ 2
193978
ລາງວັນ 3
632458
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
814590
756109
407508
788455
899541
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
289115
660255
200394
498985
675837
21 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
597120
ລາງວັນ 2
148645
ລາງວັນ 3
633275
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
209931
259676
258694
936794
287125
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
126828
888405
918859
161556
225847
20 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
199342
ລາງວັນ 2
498263
ລາງວັນ 3
371936
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
330749
350794
288374
220526
232719
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
297212
975991
331777
748826
388645
19 March 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
158546
ລາງວັນ 2
399159
ລາງວັນ 3
416302
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
129164
138354
850605
703147
578087
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
420935
279342
246740
519619
716458
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ