Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/13
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    300.79
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466876
ລາງວັນ 2
954546
ລາງວັນ 3
574756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
976501
924276
496681
758610
179932
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
112959
378649
905402
774608
640209
31 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
845096
ລາງວັນ 2
393410
ລາງວັນ 3
220947
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
354694
935028
361163
173211
172630
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
427499
457677
589357
128390
485984
30 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
844180
ລາງວັນ 2
235293
ລາງວັນ 3
091243
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
496091
978976
552256
228219
326861
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
365209
236741
535314
336058
759073
29 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
698397
ລາງວັນ 2
205510
ລາງວັນ 3
667613
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
327095
817521
593562
401915
404552
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
387316
183520
909328
639188
671577
28 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
616870
ລາງວັນ 2
201423
ລາງວັນ 3
897569
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
590467
300969
794498
601100
489643
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
793503
750346
594316
840674
432712
27 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
939127
ລາງວັນ 2
202836
ລາງວັນ 3
114220
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
143145
336498
373372
482186
626276
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
822744
497748
467678
676194
770660
26 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
002373
ລາງວັນ 2
714599
ລາງວັນ 3
017761
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
985984
203913
609891
132116
499785
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
148819
842869
725941
392906
730069
25 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466508
ລາງວັນ 2
652390
ລາງວັນ 3
107718
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
671554
626009
636430
341973
718193
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
207052
154798
700912
638002
646288
24 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
017240
ລາງວັນ 2
485031
ລາງວັນ 3
639571
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
996458
974163
680044
560111
707408
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
398657
171569
704753
328487
304872
23 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
146234
ລາງວັນ 2
208102
ລາງວັນ 3
651847
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
195136
513905
161114
544211
325600
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
527331
841129
616024
142252
206714
22 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
725831
ລາງວັນ 2
596201
ລາງວັນ 3
341581
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
887372
354413
985061
264500
698486
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
729702
578156
240935
663890
503163
21 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
649881
ລາງວັນ 2
844177
ລາງວັນ 3
590320
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
431064
315864
407002
728989
649866
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
390728
114831
175125
152825
380073
20 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
847464
ລາງວັນ 2
100158
ລາງວັນ 3
692265
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
770861
996052
112415
941417
654396
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
975770
520944
894517
952044
303815
19 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
526925
ລາງວັນ 2
488214
ລາງວັນ 3
349901
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
389016
915879
407883
421907
125108
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
637524
398038
616849
119981
197927
18 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
485883
ລາງວັນ 2
615485
ລາງວັນ 3
373409
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
592665
156798
293303
351150
809364
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
618495
141523
436735
258546
237399
17 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
417307
ລາງວັນ 2
848122
ລາງວັນ 3
633625
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
907608
731078
382060
407836
708414
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
214597
394359
213997
741143
623270
16 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
941983
ລາງວັນ 2
526307
ລາງວັນ 3
715251
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
394875
120770
253119
471365
197082
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
621156
280418
884731
678367
994223
15 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
511586
ລາງວັນ 2
414044
ລາງວັນ 3
306391
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
956628
883097
214325
180203
615741
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
732945
178245
959250
661680
123523
14 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
744180
ລາງວັນ 2
563471
ລາງວັນ 3
106612
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
629023
123102
997565
583436
862429
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
949708
325583
652333
171739
560218
13 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
620913
ລາງວັນ 2
385211
ລາງວັນ 3
109347
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
666272
121558
771389
506094
706401
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
958407
251699
291538
309803
761922
12 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
427334
ລາງວັນ 2
639145
ລາງວັນ 3
809260
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
536685
545394
581844
240723
904071
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
558984
772584
796330
327883
532068
11 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
912450
ລາງວັນ 2
563154
ລາງວັນ 3
067952
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
114541
391327
751433
455592
655712
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
182190
941302
286855
697106
200571
10 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
213239
ລາງວັນ 2
546107
ລາງວັນ 3
907326
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
781330
311991
412093
986063
870440
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
257364
775014
480520
969268
485699
09 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
619074
ລາງວັນ 2
489147
ລາງວັນ 3
306348
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
860005
277344
763027
954298
150772
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
760215
256006
359051
551112
130187
08 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
246280
ລາງວັນ 2
309518
ລາງວັນ 3
916347
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
301835
280583
534549
742823
263947
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
303372
759735
713915
646183
279416
07 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
346402
ລາງວັນ 2
535901
ລາງວັນ 3
210788
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
142967
712155
873012
585838
495308
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
249592
172677
457298
901667
324345
06 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
517404
ລາງວັນ 2
265157
ລາງວັນ 3
941008
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
303726
999372
577040
114389
622998
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
187535
354799
841052
268212
124170
05 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
901291
ລາງວັນ 2
805288
ລາງວັນ 3
453678
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
349649
837344
514321
686172
246661
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
763522
509679
475326
881542
281561
04 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
236721
ລາງວັນ 2
528493
ລາງວັນ 3
944415
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
165959
976170
684675
886116
207109
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
958174
837071
665772
653191
630282
03 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
848266
ລາງວັນ 2
316272
ລາງວັນ 3
281035
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
631101
291277
439306
915785
967291
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
195881
958452
684844
792929
752153
02 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
957935
ລາງວັນ 2
660567
ລາງວັນ 3
076931
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
194008
397436
918001
452431
240287
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
580911
999571
504082
542761
476907
01 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
537521
ລາງວັນ 2
898945
ລາງວັນ 3
126439
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
580880
813239
792055
454701
716999
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
859957
655086
780873
468608
514580
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ