Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375501
ລາງວັນ 2
215207
ລາງວັນ 3
499351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655971
927111
311575
524309
490505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191667
670010
496282
477141
704759
10 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
726246
ລາງວັນ 2
155381
ລາງວັນ 3
301427
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
112771
401751
625926
979066
592524
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
775312
947675
955108
535885
402015
09 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
584952
ລາງວັນ 2
971579
ລາງວັນ 3
659533
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
340210
254570
951367
740322
862425
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
776176
613792
131369
491803
932961
08 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
252167
ລາງວັນ 2
742485
ລາງວັນ 3
694213
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
340561
221834
443224
532380
884925
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
773582
780623
139276
280025
763055
07 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
590389
ລາງວັນ 2
628496
ລາງວັນ 3
171036
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
729237
282035
599720
399424
204464
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
293639
784196
268488
548762
364710
06 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
824293
ລາງວັນ 2
699571
ລາງວັນ 3
413658
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
610266
709872
594293
246140
648160
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
276344
251107
992661
587286
852448
05 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
821521
ລາງວັນ 2
395493
ລາງວັນ 3
692873
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
696910
699013
403846
548324
788544
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
560484
320491
605716
413875
429038
04 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
718913
ລາງວັນ 2
832569
ລາງວັນ 3
204518
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
836173
903126
800974
750783
668781
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
148013
473310
647859
835262
682431
03 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
271802
ລາງວັນ 2
369378
ລາງວັນ 3
945427
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
181340
358313
340120
330119
453327
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
195950
946392
769542
404032
230317
02 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825219
ລາງວັນ 2
933846
ລາງວັນ 3
137751
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
895783
917336
918444
685566
115059
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
920446
786699
335841
467140
249601
01 November 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
590481
ລາງວັນ 2
569526
ລາງວັນ 3
131039
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
500089
423655
456547
720602
134129
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
844340
190501
190078
683393
116684
31 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
583146
ລາງວັນ 2
365247
ລາງວັນ 3
919673
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
222362
205252
617048
844215
199243
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191731
289006
797831
983609
789749
30 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
811913
ລາງວັນ 2
629476
ລາງວັນ 3
574281
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
314443
406471
635039
306087
557761
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
733773
291123
270244
499921
921375
29 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
587251
ລາງວັນ 2
639746
ລາງວັນ 3
143911
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
693253
896168
767504
453253
929694
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
836949
721805
203782
477039
214371
28 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
574829
ລາງວັນ 2
160371
ລາງວັນ 3
946952
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
903166
790683
923782
762770
349776
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
614692
232899
760795
931194
620641
27 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
828168
ລາງວັນ 2
101296
ລາງວັນ 3
691079
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
624173
455859
114522
447264
638252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
532746
641646
843047
433604
425398
26 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
962251
ລາງວັນ 2
319149
ລາງວັນ 3
755473
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
207925
981011
709520
347341
171275
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
366532
237830
204307
384363
983110
25 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
268913
ລາງວັນ 2
413672
ລາງວັນ 3
087904
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
705485
132076
435380
466046
319769
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
334352
855979
654943
579237
593789
24 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
726514
ລາງວັນ 2
481428
ລາງວັນ 3
633490
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
685623
703001
515866
603349
555824
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
173498
906625
499581
906871
569794
23 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
326483
ລາງວັນ 2
684877
ລາງວັນ 3
106315
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
703219
585256
578800
886018
532969
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
562157
289758
541998
158674
355424
22 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
384732
ລາງວັນ 2
261920
ລາງວັນ 3
413606
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
595216
260526
837464
245397
862964
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
147299
302974
455984
320061
906319
21 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
632785
ລາງວັນ 2
091547
ລາງວັນ 3
823602
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
794816
463014
777381
187788
963928
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
692159
264867
998894
831742
710239
20 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
931185
ລາງວັນ 2
916328
ລາງວັນ 3
474547
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
463167
451214
693329
850876
629643
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
681323
876808
388371
335481
900575
19 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
374421
ລາງວັນ 2
528263
ລາງວັນ 3
917810
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
758043
538079
456426
336321
544937
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
920837
294507
690317
614846
143678
18 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
080459
ລາງວັນ 2
635206
ລາງວັນ 3
797832
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
594023
942653
681900
292118
658081
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
625838
782032
237130
706040
167479
17 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
812307
ລາງວັນ 2
479258
ລາງວັນ 3
920601
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
818899
802003
471064
757285
819935
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
568213
280075
452280
933546
947110
16 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
486593
ລາງວັນ 2
104825
ລາງວັນ 3
896309
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
749202
202604
725100
420502
850312
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
493743
363205
439639
462939
883090
15 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
801097
ລາງວັນ 2
636341
ລາງວັນ 3
198950
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
373756
249636
315609
506975
889139
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
474852
996359
114202
391215
427021
14 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
822208
ລາງວັນ 2
468418
ລາງວັນ 3
087832
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
242380
804373
902558
283884
296407
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
669941
840520
640718
761931
876578
13 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
371990
ລາງວັນ 2
524822
ລາງວັນ 3
940870
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
764030
519149
697172
436023
548423
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
441701
510615
580371
999469
249075
12 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
208847
ລາງວັນ 2
635622
ລາງວັນ 3
829808
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
379812
296961
930307
262489
126220
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
538842
344714
853899
390199
680471
11 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
929196
ລາງວັນ 2
734173
ລາງວັນ 3
616969
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
908897
447632
484780
819092
200102
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
417329
996653
434800
283540
331804
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ