Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/13
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466876
ລາງວັນ 2
954546
ລາງວັນ 3
574756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
976501
924276
496681
758610
179932
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
112959
378649
905402
774608
640209
25 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
281340
ລາງວັນ 2
238684
ລາງວັນ 3
560307
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
581390
998206
885905
946481
176756
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
318834
825139
999310
305318
995110
24 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
153064
ລາງວັນ 2
307133
ລາງວັນ 3
135986
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
354964
809794
445820
480358
835710
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
309343
358823
336481
348233
855370
23 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
912580
ລາງວັນ 2
554071
ລາງວັນ 3
428281
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
720848
132265
991199
610023
194943
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
557896
320140
677655
832160
835009
22 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
240641
ລາງວັນ 2
663721
ລາງວັນ 3
591515
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
665525
377961
781474
911746
193347
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
941711
307991
907219
800091
666319
21 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
597831
ລາງວັນ 2
386462
ລາງວັນ 3
416742
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
260296
786848
994911
292982
329442
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
583458
212845
811823
405665
587543
20 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
312014
ລາງວັນ 2
115513
ລາງວັນ 3
858257
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
910836
569002
936868
854704
198542
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
381070
475521
369398
379897
970084
19 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
903596
ລາງວັນ 2
742365
ລາງວັນ 3
924290
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
862671
850477
748513
321687
985014
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
808884
418690
444609
736470
605530
18 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
357096
ລາງວັນ 2
200268
ລາງວັນ 3
812692
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
145403
447832
764450
741513
953434
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
235014
328485
650128
895093
773983
17 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
172639
ລາງວັນ 2
451729
ລາງວັນ 3
181227
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
583422
711686
651270
945585
845501
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
316609
127853
525498
191709
529391
16 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
496713
ລາງວັນ 2
717328
ລາງວັນ 3
633263
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
692275
418554
815488
350694
479365
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
218533
438255
841565
414990
544510
15 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
038246
ລາງວັນ 2
649446
ລາງວັນ 3
741145
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
392809
375959
812322
217470
550683
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
177186
164133
902144
664375
358607
14 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
275467
ລາງວັນ 2
461101
ລາງວັນ 3
880682
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
422737
667156
423548
510945
868537
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
300464
764251
622137
396113
148819
13 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
019287
ລາງວັນ 2
692780
ລາງວັນ 3
984508
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
934097
836980
696047
124674
560416
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
907808
903293
667785
742262
911298
12 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
276546
ລາງວັນ 2
633272
ລາງວັນ 3
502279
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
984770
902605
256956
539338
973385
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
661124
176123
192573
556577
605275
11 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
160277
ລາງວັນ 2
230447
ລາງວັນ 3
369022
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
974866
598901
695035
845416
806637
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
714481
370920
854583
320547
436160
10 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
346142
ລາງວັນ 2
376661
ລາງວັນ 3
317612
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
997705
352402
316851
448611
417602
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
737527
173228
405815
356652
689922
09 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
803948
ລາງວັນ 2
531050
ລາງວັນ 3
673074
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
490577
418606
740753
168535
631763
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
873309
174137
862031
421057
692087
08 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
025760
ລາງວັນ 2
379271
ລາງວັນ 3
613240
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
394336
887857
683140
446225
623148
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
232400
936687
803838
561837
755948
07 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
858124
ລາງວັນ 2
409428
ລາງວັນ 3
150060
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
303075
872209
597533
921005
446736
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
710853
890895
198616
301500
543193
06 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
396029
ລາງວັນ 2
474250
ລາງວັນ 3
869044
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
667474
256955
965696
277346
896633
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
577627
161971
652326
795473
791642
05 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
652183
ລາງວັນ 2
470540
ລາງວັນ 3
882164
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
896420
653303
577162
235387
916355
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
727878
219441
127523
778940
768569
04 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
257169
ລາງວັນ 2
758803
ລາງວັນ 3
989525
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
759938
620537
348493
350487
111546
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
397107
475060
114390
904659
622228
03 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
583574
ລາງວັນ 2
812400
ລາງວັນ 3
932562
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
854339
221205
972525
562376
182536
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
925759
589598
208154
578294
116256
02 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
958670
ລາງວັນ 2
186763
ລາງວັນ 3
345016
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
495494
858834
520414
452636
515211
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
700372
703309
366486
933382
854328
01 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
169423
ລາງວັນ 2
648276
ລາງວັນ 3
174447
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
278743
835851
726696
833244
725739
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
699555
263404
524021
794534
633139
31 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375625
ລາງວັນ 2
409792
ລາງວັນ 3
117359
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
649152
691077
484347
356174
880496
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
333745
545780
996905
431084
395386
30 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
290685
ລາງວັນ 2
493280
ລາງວັນ 3
371944
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
709446
726798
783336
993562
123086
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
730251
473557
711309
953072
381071
29 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
650813
ລາງວັນ 2
609551
ລາງວັນ 3
601827
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
367544
737631
463139
631925
268908
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
215050
876509
143484
960591
693539
28 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
893447
ລາງວັນ 2
372842
ລາງວັນ 3
214200
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
305529
519867
902279
509492
293360
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
283026
687905
714831
973338
786424
27 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
891637
ລາງວັນ 2
837455
ລາງວັນ 3
347942
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
966700
352793
365600
454833
458887
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
729069
204147
138040
176573
528238
26 August 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
365791
ລາງວັນ 2
271046
ລາງວັນ 3
829149
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
481456
472402
243513
821537
619051
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
426870
900683
967401
909463
711242
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ