Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/13
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466876
ລາງວັນ 2
954546
ລາງວັນ 3
574756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
976501
924276
496681
758610
179932
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
112959
378649
905402
774608
640209
26 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
024619
ລາງວັນ 2
975278
ລາງວັນ 3
657037
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
283959
460503
802832
534405
717837
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
686661
830257
511120
673457
591147
25 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
630992
ລາງວັນ 2
904046
ລາງວັນ 3
723950
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
858746
196599
703194
396451
816459
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
763632
197186
515025
160822
708773
24 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
492123
ລາງວັນ 2
504476
ລາງວັນ 3
963014
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264472
933303
829913
876636
298729
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
306183
484849
242113
126047
389734
23 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
801654
ລາງວັນ 2
799121
ລາງວັນ 3
177114
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
674904
718148
637035
276753
348158
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
537461
198541
161037
838599
945304
22 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
423020
ລາງວັນ 2
854987
ລາງວັນ 3
766489
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
128349
419694
153457
898255
392013
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
465097
389176
269201
944026
482230
21 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
816564
ລາງວັນ 2
116829
ລາງວັນ 3
824819
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
208396
829487
630035
659727
658858
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
374187
270259
538180
817627
132614
20 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
761831
ລາງວັນ 2
563911
ລາງວັນ 3
999866
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
624658
967736
518045
761982
421090
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
318231
394472
359423
930160
534625
19 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
040477
ລາງວັນ 2
250759
ລາງວັນ 3
568213
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
711602
636531
817564
466221
766471
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
929218
551983
401076
767352
824616
18 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
055693
ລາງວັນ 2
953773
ລາງວັນ 3
429908
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
573156
474687
431392
963366
379449
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
689490
276109
950047
868376
882519
17 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
383421
ລາງວັນ 2
646053
ລາງວັນ 3
668758
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
954990
620035
448756
436092
307875
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
796935
818507
828567
421816
980023
16 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
419585
ລາງວັນ 2
892040
ລາງວັນ 3
702882
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
136851
517187
896489
271303
245594
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
733229
307087
237554
327171
613713
15 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
720641
ລາງວັນ 2
925275
ລາງວັນ 3
401648
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
296430
762196
881933
765089
916361
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
353426
296403
621126
512292
468535
14 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
467283
ລາງວັນ 2
304050
ລາງວັນ 3
811638
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
957468
906758
509028
919713
561095
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
463352
270162
428163
796289
528371
13 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
924602
ລາງວັນ 2
305051
ລາງວັນ 3
396970
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
750995
344530
381486
238939
305988
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
563687
304718
809967
469500
910104
12 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
620587
ລາງວັນ 2
647270
ລາງວັນ 3
638102
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
606880
597891
441485
147924
606084
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
955179
988061
638615
487691
781112
11 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
733439
ລາງວັນ 2
528257
ລາງວັນ 3
289979
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
984091
826453
534476
798358
932309
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
937879
495172
909234
943349
758197
10 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
400647
ລາງວັນ 2
487095
ລາງວັນ 3
781100
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
692745
396704
445404
771049
393400
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
635253
210534
422860
952297
272983
09 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825168
ລາງວັນ 2
995215
ລາງວັນ 3
358369
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
773263
269605
548970
970429
583784
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
364953
444928
452828
652955
563354
08 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
963248
ລາງວັນ 2
174825
ລາງວັນ 3
850846
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
285247
216141
665976
905480
428341
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
767591
165540
752522
636224
390150
07 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
416549
ລາງວັນ 2
488210
ລາງວັນ 3
649486
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
336679
628859
120771
925413
573523
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
727428
165052
482204
619139
253565
06 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
088191
ລາງວັນ 2
359031
ລາງວັນ 3
251101
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
142879
718203
821117
377763
735034
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
768765
719660
477402
901366
374563
05 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
195674
ລາງວັນ 2
564888
ລາງວັນ 3
308398
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
809706
855906
879592
315057
328183
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
401357
725555
330070
875909
547912
04 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
765335
ລາງວັນ 2
863925
ລາງວັນ 3
223473
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
588878
994506
667303
823219
452045
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
659816
478948
686534
441044
606216
03 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
128496
ລາງວັນ 2
799193
ລາງວັນ 3
375017
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
830493
264906
536016
796990
471197
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
715964
678375
300455
459993
831180
02 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
385563
ລາງວັນ 2
455937
ລາງວັນ 3
938736
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
892242
351881
124331
868649
585040
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
215212
137295
616435
511898
213801
01 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
217480
ລາງວັນ 2
202001
ລາງວັນ 3
256909
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
177209
940106
591421
556498
422971
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
476490
379935
993996
588152
564388
30 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
675433
ລາງວັນ 2
579369
ລາງວັນ 3
787958
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
457616
616807
645841
615534
185928
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
796365
530348
981232
413801
598474
29 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
518963
ລາງວັນ 2
911664
ລາງວັນ 3
858816
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
728724
593237
751326
819385
732319
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
484416
289407
191911
475099
789426
28 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
071354
ລາງວັນ 2
871014
ລາງວັນ 3
956396
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
128933
187495
545362
291271
458496
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
199030
150655
562277
625637
741289
27 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
387486
ລາງວັນ 2
192422
ລາງວັນ 3
328603
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
925530
678830
429795
114727
952006
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
849282
625654
548295
336895
914660
26 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
245014
ລາງວັນ 2
398138
ລາງວັນ 3
931606
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
184398
279730
981405
759824
614393
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
159430
486724
727348
905268
271235
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ