Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/02/23
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    298.73
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
14 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
744180
ລາງວັນ 2
563471
ລາງວັນ 3
106612
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
629023
123102
997565
583436
862429
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
949708
325583
652333
171739
560218
13 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
620913
ລາງວັນ 2
385211
ລາງວັນ 3
109347
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
666272
121558
771389
506094
706401
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
958407
251699
291538
309803
761922
12 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
427334
ລາງວັນ 2
639145
ລາງວັນ 3
809260
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
536685
545394
581844
240723
904071
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
558984
772584
796330
327883
532068
11 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
912450
ລາງວັນ 2
563154
ລາງວັນ 3
067952
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
114541
391327
751433
455592
655712
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
182190
941302
286855
697106
200571
10 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
213239
ລາງວັນ 2
546107
ລາງວັນ 3
907326
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
781330
311991
412093
986063
870440
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
257364
775014
480520
969268
485699
09 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
619074
ລາງວັນ 2
489147
ລາງວັນ 3
306348
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
860005
277344
763027
954298
150772
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
760215
256006
359051
551112
130187
08 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
246280
ລາງວັນ 2
309518
ລາງວັນ 3
916347
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
301835
280583
534549
742823
263947
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
303372
759735
713915
646183
279416
07 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
346402
ລາງວັນ 2
535901
ລາງວັນ 3
210788
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
142967
712155
873012
585838
495308
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
249592
172677
457298
901667
324345
06 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
517404
ລາງວັນ 2
265157
ລາງວັນ 3
941008
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
303726
999372
577040
114389
622998
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
187535
354799
841052
268212
124170
05 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
901291
ລາງວັນ 2
805288
ລາງວັນ 3
453678
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
349649
837344
514321
686172
246661
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
763522
509679
475326
881542
281561
04 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
236721
ລາງວັນ 2
528493
ລາງວັນ 3
944415
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
165959
976170
684675
886116
207109
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
958174
837071
665772
653191
630282
03 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
848266
ລາງວັນ 2
316272
ລາງວັນ 3
281035
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
631101
291277
439306
915785
967291
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
195881
958452
684844
792929
752153
02 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
957935
ລາງວັນ 2
660567
ລາງວັນ 3
076931
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
194008
397436
918001
452431
240287
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
580911
999571
504082
542761
476907
01 August 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
537521
ລາງວັນ 2
898945
ລາງວັນ 3
126439
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
580880
813239
792055
454701
716999
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
859957
655086
780873
468608
514580
31 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
846710
ລາງວັນ 2
239311
ລາງວັນ 3
960247
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
650124
260323
125815
762530
340953
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
185765
457420
313323
397751
439726
30 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
132696
ລາງວັນ 2
631427
ລາງວັນ 3
287485
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
836992
294723
707987
800058
339524
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
304675
737318
137399
699174
181242
29 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
840014
ລາງວັນ 2
569576
ລາງວັນ 3
225142
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478122
279356
710142
657990
189733
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
877797
670471
923699
919703
847494
28 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
911679
ລາງວັນ 2
392543
ລາງວັນ 3
040733
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
452294
182860
234086
185048
276439
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
816804
746562
479752
972479
954208
27 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
590728
ລາງວັນ 2
419312
ລາງວັນ 3
332556
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
831854
191470
801790
510888
410496
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
638523
554588
749607
640355
944857
26 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
144089
ລາງວັນ 2
225457
ລາງວັນ 3
839642
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
818864
325870
255996
383874
463486
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
576463
995725
980167
175786
275615
25 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
578462
ລາງວັນ 2
617623
ລາງວັນ 3
249046
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
791940
271414
330800
748005
482803
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
162857
324916
139144
384202
928172
24 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
510217
ລາງວັນ 2
675142
ລາງວັນ 3
838673
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
861320
771928
501748
130502
124128
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
924658
573501
778395
200791
823059
23 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
454717
ລາງວັນ 2
289463
ລາງວັນ 3
713684
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
988973
155196
479151
603027
152282
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
269385
873673
928267
561628
579099
22 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
775906
ລາງວັນ 2
318723
ລາງວັນ 3
430482
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
596747
665832
193854
882902
183534
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
999683
332554
739811
653654
781441
21 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
199285
ລາງວັນ 2
631427
ລາງວັນ 3
103794
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
459674
519436
341806
604584
302211
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
750299
151321
966682
692572
670560
20 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
893227
ລາງວັນ 2
516722
ລາງວັນ 3
348214
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
250411
954833
329833
959390
563627
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
654789
458771
930800
355281
994310
19 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
965180
ລາງວັນ 2
739341
ລາງວັນ 3
331246
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
858946
508388
690533
605094
185554
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
521538
761139
520461
235999
943967
18 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
109588
ລາງວັນ 2
546430
ລາງວັນ 3
738247
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
394996
193819
251168
662643
706672
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
982670
413724
842719
809057
867409
17 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
112076
ລາງວັນ 2
699410
ລາງວັນ 3
373612
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
139314
386953
474817
263445
964582
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
273786
674151
417118
406598
751358
16 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
121560
ລາງວັນ 2
477412
ລາງວັນ 3
699437
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
809666
788537
685917
635963
122209
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
123399
144075
943714
660436
642668
15 July 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
189362
ລາງວັນ 2
973027
ລາງວັນ 3
515614
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
385082
635704
272800
644550
811032
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
651229
204297
652634
189998
190184
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ