Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/13
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466876
ລາງວັນ 2
954546
ລາງວັນ 3
574756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
976501
924276
496681
758610
179932
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
112959
378649
905402
774608
640209
27 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
246512
ລາງວັນ 2
098089
ລາງວັນ 3
746321
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
917423
635445
746443
266357
941532
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
683230
133202
321569
684804
370625
26 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
624516
ລາງວັນ 2
438041
ລາງວັນ 3
273224
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
846536
649014
619166
391073
846190
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
190983
689284
530424
467166
562289
25 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
670167
ລາງວັນ 2
697418
ລາງວັນ 3
406451
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
335495
306137
844085
869038
844745
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
803797
537069
892836
758833
873378
24 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
752156
ລາງວັນ 2
139548
ລາງວັນ 3
056034
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
660526
978077
905537
393592
974822
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
952262
734014
549338
354198
978809
23 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
977869
ລາງວັນ 2
164062
ລາງວັນ 3
248243
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
127170
336399
829240
384388
898974
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
518422
385497
865823
475970
780747
22 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
235360
ລາງວັນ 2
497695
ລາງວັນ 3
028571
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
319964
112243
761894
406724
532149
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
321705
178011
883230
273386
345249
21 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
971424
ລາງວັນ 2
367812
ລາງວັນ 3
054193
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
451550
896523
316425
879796
147285
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
246700
546677
895331
576325
765256
20 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
116635
ລາງວັນ 2
267052
ລາງວັນ 3
094913
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
507427
296536
922014
697351
598964
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
940850
573749
647349
897603
327738
19 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
209277
ລາງວັນ 2
534963
ລາງວັນ 3
027114
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
915304
373565
953347
627486
692678
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
766082
917439
907915
216043
268672
18 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
296455
ລາງວັນ 2
137189
ລາງວັນ 3
825167
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
649656
141442
441281
627287
696511
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
309891
492554
705322
818173
736961
17 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
975121
ລາງວັນ 2
006326
ລາງວັນ 3
160231
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
974245
663566
880627
595537
211703
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
989734
435812
455497
557323
539601
16 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
857494
ລາງວັນ 2
092843
ລາງວັນ 3
526631
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
208540
184494
237405
335277
141710
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
287340
293985
997684
656234
967216
15 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
672352
ລາງວັນ 2
447489
ລາງວັນ 3
025063
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
438287
840016
290349
733266
116476
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
433227
689702
117442
550404
153957
14 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
661632
ລາງວັນ 2
347486
ລາງວັນ 3
182341
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
814397
796963
839646
878487
310408
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
988329
231590
853598
832854
330594
13 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
336483
ລາງວັນ 2
163411
ລາງວັນ 3
049527
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
646842
301095
727088
180986
381913
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
988834
357088
922727
932700
434924
12 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
555934
ລາງວັນ 2
490502
ລາງວັນ 3
207118
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
508474
361377
772335
565420
321295
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
460011
680691
235656
847105
220806
11 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
371264
ລາງວັນ 2
180347
ລາງວັນ 3
420669
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
674500
513429
701258
898921
280977
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
736972
206471
173458
876831
149265
10 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
667493
ລາງວັນ 2
373325
ລາງວັນ 3
494169
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
329852
144665
580544
645304
173845
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
794780
883625
198961
998698
163568
09 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
215418
ລາງວັນ 2
643001
ລາງວັນ 3
217814
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
579421
847477
224277
452179
570085
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
824575
802059
170470
537873
406789
08 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
842902
ລາງວັນ 2
065419
ລາງວັນ 3
240634
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
111746
978043
417107
406150
840046
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
127171
550182
196471
921599
718656
07 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
557418
ລາງວັນ 2
290163
ລາງວັນ 3
082351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
961525
567172
375486
734059
716275
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
906400
519564
787367
289536
789894
06 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
116792
ລາງວັນ 2
645417
ລາງວັນ 3
083325
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
796355
769175
389575
579183
294338
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
777465
136410
148068
694667
629741
05 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
740351
ລາງວັນ 2
221500
ລາງວັນ 3
057496
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
860723
616530
118324
888875
519289
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
283785
875318
969376
412933
457021
04 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
198266
ລາງວັນ 2
166178
ລາງວັນ 3
053054
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
344667
126306
979264
819454
616591
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
699643
279635
858218
161170
328629
03 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
574631
ລາງວັນ 2
666051
ລາງວັນ 3
317182
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
232813
654537
496855
784794
692244
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
482017
649617
473007
403336
690033
02 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
097948
ລາງວັນ 2
643524
ລາງວັນ 3
081138
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
244013
328439
376147
682518
688741
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
621529
947953
654678
193587
243690
01 December 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
793525
ລາງວັນ 2
665041
ລາງວັນ 3
249683
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
943926
339491
574042
947304
230250
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
776923
686937
197174
289332
470257
30 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
398676
ລາງວັນ 2
441736
ລາງວັນ 3
052558
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
151510
545201
652959
941116
841854
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
243107
378413
951133
547924
147219
29 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
192309
ລາງວັນ 2
653745
ລາງວັນ 3
021296
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
117598
213501
493332
265046
573745
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
976458
176470
824076
869116
852932
28 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
768443
ລາງວັນ 2
351645
ລາງວັນ 3
283192
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
604579
172343
665891
145047
971068
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
409147
807788
943072
628479
984659
27 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
300562
ລາງວັນ 2
913814
ລາງວັນ 3
740129
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
164701
613815
211627
642857
616576
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
383722
996535
494468
931552
733700
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ