Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
21 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375501
ລາງວັນ 2
215207
ລາງວັນ 3
499351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655971
927111
311575
524309
490505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191667
670010
496282
477141
704759
08 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
514820
ລາງວັນ 2
935597
ລາງວັນ 3
881038
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
965426
397898
159973
304259
131312
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
545945
835852
138905
821186
564685
07 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
312154
ລາງວັນ 2
899103
ລາງວັນ 3
175681
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
487730
814419
383326
604966
930475
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
942836
591091
537868
567984
283985
06 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
266186
ລາງວັນ 2
969644
ລາງວັນ 3
842658
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
661794
271626
422819
122185
987598
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
377121
718326
823104
826238
695692
05 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
017626
ລາງວັນ 2
649152
ລາງວັນ 3
558627
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
594756
848523
630728
969271
874427
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
896387
244367
143172
841187
885697
04 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
106748
ລາງວັນ 2
902046
ລາງວັນ 3
331097
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
935553
355937
610671
491400
302875
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
636557
340084
356960
820886
931469
03 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
941845
ລາງວັນ 2
015822
ລາງວັນ 3
991973
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
417693
163267
636886
518382
120616
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
307224
279765
397618
628585
424554
02 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
013829
ລາງວັນ 2
964983
ລາງວັນ 3
331827
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
806875
766601
841017
121275
136071
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
878516
996830
146167
527441
366571
01 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
479506
ລາງວັນ 2
367821
ລາງວັນ 3
284525
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
294383
404913
862696
620078
400896
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
308340
394063
820665
907164
205611
31 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
839984
ລາງວັນ 2
527025
ລາງວັນ 3
171960
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478173
261771
458173
872842
787108
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
639790
985310
284327
400459
830463
30 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
852268
ລາງວັນ 2
733610
ລາງວັນ 3
149652
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
171329
373082
751351
712116
236503
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
605660
514299
631069
532324
708698
29 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
900041
ລາງວັນ 2
761702
ລາງວັນ 3
258889
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
876326
985981
978272
486861
295667
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
358530
924801
125381
792649
118822
28 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
605713
ລາງວັນ 2
798182
ລາງວັນ 3
053410
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
171627
696720
470944
293793
910884
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
547734
123828
298155
591013
652570
27 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
611724
ລາງວັນ 2
807536
ລາງວັນ 3
560589
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
908266
231646
339234
207866
721524
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
476475
551114
445753
513003
520070
26 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
021689
ລາງວັນ 2
839015
ລາງວັນ 3
483114
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
125966
828263
798662
717883
925749
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
362125
140409
366041
865111
668297
25 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
641670
ລາງວັນ 2
807921
ລາງວັນ 3
593992
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
267257
333001
204582
526969
754676
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
217799
911715
554646
997950
467610
24 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
603138
ລາງວັນ 2
767140
ລາງວັນ 3
503590
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
496311
999306
361633
524151
350247
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
647624
161714
426511
221842
621262
23 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
506418
ລາງວັນ 2
630564
ລາງວັນ 3
053201
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
732727
873957
948046
150590
679214
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
168499
494276
155670
148709
454656
22 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
830046
ລາງວັນ 2
344180
ລາງວັນ 3
564379
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
567334
738667
313316
559892
483621
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
512230
137103
225428
671662
233967
21 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
695380
ລາງວັນ 2
310299
ລາງວັນ 3
783619
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
861059
780361
990757
684384
671853
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
902337
236823
840390
973971
687191
20 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
905245
ລາງວັນ 2
301685
ລາງວັນ 3
258633
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
692236
322746
991657
250885
541473
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
286856
701542
352355
337346
881434
19 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
258562
ລາງວັນ 2
416020
ລາງວັນ 3
824189
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
432416
425270
771219
575736
408805
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
133649
968814
440274
706969
843705
18 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
630726
ລາງວັນ 2
881341
ລາງວັນ 3
147752
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
600484
654163
620932
945127
456134
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
154315
822006
776043
509228
853648
17 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
304400
ລາງວັນ 2
479314
ລາງວັນ 3
218849
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
542247
534633
220128
378145
175176
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
855934
182567
383533
381505
986479
16 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
930415
ລາງວັນ 2
115852
ລາງວັນ 3
509026
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
900912
178150
539969
682001
456505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
515268
353887
588470
323105
199103
15 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
796512
ລາງວັນ 2
130586
ລາງວັນ 3
549330
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
119033
953814
696306
394947
661409
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
600068
914090
664710
598724
249358
14 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
805296
ລາງວັນ 2
631835
ລາງວັນ 3
284160
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
680130
636697
168493
751546
112302
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
856275
531708
993131
397307
160499
13 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
895520
ລາງວັນ 2
712509
ລາງວັນ 3
394641
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
653879
882485
389863
471664
754535
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
808950
290945
279677
446332
462523
12 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
654278
ລາງວັນ 2
193241
ລາງວັນ 3
503521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
408702
885879
194208
770156
799364
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
137101
800889
613366
224714
196213
11 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
798429
ລາງວັນ 2
354020
ລາງວັນ 3
603178
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
874967
613329
250971
561662
817236
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
303103
323845
614262
999979
386323
10 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
215688
ລາງວັນ 2
380375
ລາງວັນ 3
204467
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
797708
151486
117626
893892
745021
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
435260
814837
404667
972301
936758
09 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
654011
ລາງວັນ 2
191974
ລາງວັນ 3
758012
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
629679
648335
384495
358964
168017
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
382307
840210
131545
421661
829398
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ