Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
20 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
263531
ລາງວັນ 2
475791
ລາງວັນ 3
906635
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
988276
180033
825755
461520
669441
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
872449
641233
985993
370341
909721
19 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
559382
ລາງວັນ 2
948264
ລາງວັນ 3
782879
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
709875
163249
322941
982834
399100
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
964490
256833
141311
871592
621880
18 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
587430
ລາງວັນ 2
649157
ລາງວັນ 3
203546
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
730504
885081
731042
955964
333320
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
833778
396913
588365
502821
532715
17 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
214029
ລາງວັນ 2
342864
ລາງວັນ 3
760116
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
276335
666823
320485
354727
486036
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
986630
784665
978178
795477
448641
16 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
867052
ລາງວັນ 2
351031
ລາງວັນ 3
778925
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
359878
708655
688801
335723
209351
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
226801
814876
286733
977672
602512
15 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
774262
ລາງວັນ 2
109516
ລາງວັນ 3
656703
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
261399
614344
160612
121617
478213
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
195004
366618
522784
541688
959741
14 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
829852
ລາງວັນ 2
998669
ລາງວັນ 3
525498
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
480452
117254
327921
241591
689173
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
784650
878012
766834
584229
890886
13 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
788461
ລາງວັນ 2
058932
ລາງວັນ 3
392053
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
173336
412961
482518
482078
603232
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
263558
239555
821852
167254
666963
12 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
695974
ລາງວັນ 2
036751
ລາງວັນ 3
465789
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
924871
576415
607382
633770
881952
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
133168
347682
949090
396177
222031
11 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
807516
ລາງວັນ 2
597394
ລາງວັນ 3
124677
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
577914
622696
560470
590106
699589
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
509541
765415
384619
289428
591663
10 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
083916
ລາງວັນ 2
638259
ລາງວັນ 3
193582
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
500700
978846
596518
618177
361322
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
781092
634325
607729
710502
657235
09 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
783305
ລາງວັນ 2
017443
ລາງວັນ 3
352476
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
711206
978744
701273
901319
653508
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
683521
636502
152703
543661
220458
08 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
853496
ລາງວັນ 2
776438
ລາງວັນ 3
641389
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
201756
606812
284042
415885
760509
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
853059
138619
981121
475113
289775
07 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
132734
ລາງວັນ 2
401172
ລາງວັນ 3
820720
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
628288
173484
734102
620365
496403
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
356527
253020
435946
582688
490840
06 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
815882
ລາງວັນ 2
489031
ລາງວັນ 3
664239
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
450252
568805
500311
906459
310295
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
991704
467008
586696
727374
852130
05 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
228703
ລາງວັນ 2
047584
ລາງວັນ 3
956173
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
164343
169070
753226
235344
217609
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
618711
295224
197011
358379
398039
04 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
097512
ລາງວັນ 2
872369
ລາງວັນ 3
235890
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
859751
798668
121695
927554
682547
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
563127
424724
418005
917818
564676
03 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
342709
ລາງວັນ 2
761258
ລາງວັນ 3
154789
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
837640
994730
803591
572468
661409
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
793989
783692
523142
798258
585428
02 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
243165
ລາງວັນ 2
568407
ລາງວັນ 3
746513
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
728606
452837
124587
508962
889194
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
246446
849936
196042
343434
316564
01 September 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
312074
ລາງວັນ 2
987398
ລາງວັນ 3
165402
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
200795
810880
992288
435400
138365
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
962033
448686
772219
871164
550487
31 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
462785
ລາງວັນ 2
286287
ລາງວັນ 3
974391
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
780388
670656
508465
795886
357256
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
889660
349155
204077
793214
385851
30 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
245013
ລາງວັນ 2
612753
ລາງວັນ 3
059216
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
360048
729825
612374
729342
675864
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
427124
551378
947994
654802
967326
29 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
610946
ລາງວັນ 2
341642
ລາງວັນ 3
738105
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
782210
560747
618895
801649
686181
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
502313
262379
846134
842477
806294
28 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
249121
ລາງວັນ 2
640753
ລາງວັນ 3
547296
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
646686
819864
480955
214052
427944
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
239277
871206
539246
666499
266377
27 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
250913
ລາງວັນ 2
678162
ລາງວັນ 3
546385
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
707921
999738
136770
297463
896490
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
610174
617169
823075
525784
574995
26 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
153429
ລາງວັນ 2
267053
ລາງວັນ 3
785294
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
188626
617451
871209
661941
662749
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
363765
470103
922027
850549
290737
25 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
061754
ລາງວັນ 2
316142
ລາງວັນ 3
742869
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
723179
173797
933766
295176
938214
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
878132
268748
262168
711262
592654
24 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
436025
ລາງວັນ 2
015837
ລາງວັນ 3
728654
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
494227
770617
721048
688434
700360
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
427600
842119
978423
629186
208168
23 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
856704
ລາງວັນ 2
621379
ລາງວັນ 3
031465
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
515041
877518
310452
882552
988782
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
385416
121511
902826
808799
836772
22 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
617088
ລາງວັນ 2
548723
ລາງວັນ 3
986730
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
284582
360328
502455
239602
590454
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
892984
575656
567097
490637
179734
21 August 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
749851
ລາງວັນ 2
197436
ລາງວັນ 3
209969
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
601504
140652
393767
659478
730878
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
338532
284817
696779
374332
594410
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ