Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/14
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.54
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
11 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
265308
ລາງວັນ 2
948031
ລາງວັນ 3
814620
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
402611
724271
615736
634398
506149
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
235315
850719
459396
959063
803159
10 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
052409
ລາງວັນ 2
947564
ລາງວັນ 3
613519
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
193597
746105
820693
138806
563252
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
344870
403339
896183
783968
250685
09 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
059675
ລາງວັນ 2
817911
ລາງວັນ 3
348274
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
209000
915660
620779
957239
416773
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
817042
260574
566705
737539
839890
08 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
538137
ລາງວັນ 2
486862
ລາງວັນ 3
916951
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
522138
904540
219793
234317
455038
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
841573
733808
739747
368758
694310
07 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
426373
ລາງວັນ 2
131874
ລາງວັນ 3
850686
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
745167
252754
871214
683850
289256
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
725183
225066
555689
188160
393579
06 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
805052
ລາງວັນ 2
865681
ລາງວັນ 3
944001
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
873062
687348
125547
712881
636740
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
651205
349624
851782
334709
829860
05 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
956760
ລາງວັນ 2
662685
ລາງວັນ 3
959670
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
269703
774935
725722
710271
576383
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
807816
207824
424602
408924
358301
04 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
720487
ລາງວັນ 2
211385
ລາງວັນ 3
263314
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
313401
738013
641619
894240
660699
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
336135
137009
584674
575617
113031
03 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
369643
ລາງວັນ 2
291735
ລາງວັນ 3
343606
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
249223
681921
928748
418375
814180
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
322123
627066
280459
507683
976722
02 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
511064
ລາງວັນ 2
685199
ລາງວັນ 3
707048
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
958880
117771
922225
429882
445540
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
418981
246850
547625
697384
904924
01 April 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
146252
ລາງວັນ 2
259527
ລາງວັນ 3
110734
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
230966
298672
966909
254142
943522
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
566747
854040
662681
874184
720753
31 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
297095
ລາງວັນ 2
288416
ລາງວັນ 3
919856
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
897745
979212
957547
639642
157235
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
417969
695293
323723
307195
373143
30 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
599628
ລາງວັນ 2
943705
ລາງວັນ 3
218745
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
884015
381621
644911
936452
675859
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
928420
252591
213287
257608
162331
29 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
157252
ລາງວັນ 2
564816
ລາງວັນ 3
819856
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
234765
198794
490520
974984
768249
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
679155
852710
289695
625011
370641
28 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
158165
ລາງວັນ 2
787317
ລາງວັນ 3
929721
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
741038
267403
291720
574807
799380
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
924124
239730
780181
838159
757573
27 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
824548
ລາງວັນ 2
606873
ລາງວັນ 3
443216
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
528126
347933
442405
875607
149990
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
594605
242668
888200
122585
583662
26 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
539060
ລາງວັນ 2
581542
ລາງວັນ 3
786862
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
961457
227590
352545
706641
450207
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
194375
542787
662059
438514
903721
25 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
759281
ລາງວັນ 2
419356
ລາງວັນ 3
023789
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
218735
990632
328796
283096
257181
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
281035
618143
718703
894351
739752
24 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
134089
ລາງວັນ 2
768245
ລາງວັນ 3
052678
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
747896
539108
914381
994598
984618
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
523878
706515
971882
361080
928083
23 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
275036
ລາງວັນ 2
930718
ລາງວັນ 3
059621
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
818309
951293
466209
980620
886126
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
943131
346931
915949
144335
119568
22 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
526773
ລາງວັນ 2
189607
ລາງວັນ 3
228510
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
500792
896506
470277
925178
213749
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
903490
449713
227059
399927
814905
21 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
263051
ລາງວັນ 2
718596
ລາງວັນ 3
547409
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
783538
558150
205952
366274
627724
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
258563
570597
554905
864012
483083
20 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
849205
ລາງວັນ 2
637485
ລາງວັນ 3
206398
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
314509
511690
979624
161308
389372
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
450526
464372
327453
673842
391297
19 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
035126
ລາງວັນ 2
916376
ລາງວັນ 3
465287
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
672635
139461
620171
788266
809167
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
226337
479873
155296
948443
751929
18 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
341190
ລາງວັນ 2
584769
ລາງວັນ 3
690124
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
707437
981331
518776
486804
437794
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
989968
980623
746685
902106
351248
17 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
238907
ລາງວັນ 2
450918
ລາງວັນ 3
702516
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
421950
116156
907553
136787
375599
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
792613
574333
223792
421735
846182
16 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
039267
ລາງວັນ 2
897105
ລາງວັນ 3
250968
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
257467
276349
179130
220730
136273
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
221697
706071
820081
408856
698861
15 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
382074
ລາງວັນ 2
516094
ລາງວັນ 3
069857
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
388935
489087
429251
133259
936798
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
826938
166340
307206
909937
660370
14 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
063257
ລາງວັນ 2
715983
ລາງວັນ 3
258746
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
975958
992810
954263
308024
279702
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
163811
195775
780248
553433
292793
13 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
213065
ລາງວັນ 2
394872
ລາງວັນ 3
047635
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
899318
165703
246930
784517
828036
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
208993
218371
909299
861818
299583
12 March 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
231286
ລາງວັນ 2
463761
ລາງວັນ 3
776524
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
715015
713038
746372
955177
115370
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
743331
878606
974550
255121
692958
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ