Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/22
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
12 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
916203
ລາງວັນ 2
636415
ລາງວັນ 3
721079
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
498579
876076
642991
906862
443941
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
186578
956262
899492
217923
790739
11 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
801378
ລາງວັນ 2
358248
ລາງວັນ 3
960038
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
479738
113643
818413
288891
293339
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
505864
176279
684616
448409
384844
10 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
811485
ລາງວັນ 2
864645
ລາງວັນ 3
899065
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
820906
142605
610821
632963
743341
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
779289
318293
569979
118093
169455
09 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
356175
ລາງວັນ 2
694027
ລາງວັນ 3
991036
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
140820
170657
662956
607420
295390
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
813041
985698
441944
846265
308082
08 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
887820
ລາງວັນ 2
853894
ລາງວັນ 3
457218
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
811204
858846
557061
788101
185202
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
630324
986668
129622
933441
635744
07 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
360984
ລາງວັນ 2
600278
ລາງວັນ 3
941686
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
813248
817414
768688
492718
661681
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
639041
564226
608949
661738
716438
06 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
997195
ລາງວັນ 2
249131
ລາງວັນ 3
558319
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
463314
981298
346846
306570
273653
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
852332
992515
186538
142197
933999
05 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
961483
ລາງວັນ 2
266538
ລາງວັນ 3
361040
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
322268
261977
366459
229460
550065
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
834247
872836
884159
660437
737629
04 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
711545
ລາງວັນ 2
959524
ລາງວັນ 3
250547
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
359017
312916
392711
269189
781200
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
270359
667529
673555
661633
152340
03 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
656938
ລາງວັນ 2
127464
ລາງວັນ 3
081176
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
139860
247323
623304
439697
835764
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
522413
306742
179690
412671
931687
02 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
852187
ລາງວັນ 2
468469
ລາງວັນ 3
191068
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
800886
813546
830615
917553
501622
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
222233
378039
557023
310146
763517
01 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
963823
ລາງວັນ 2
275896
ລາງວັນ 3
104057
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
432489
474350
408558
761780
713856
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
184727
628389
305133
691226
908437
31 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
595178
ລາງວັນ 2
268493
ລາງວັນ 3
431565
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
741807
369339
598227
403435
710577
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
697189
765913
854508
706354
142698
30 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
753956
ລາງວັນ 2
158429
ລາງວັນ 3
937171
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
943821
498984
310982
990880
300848
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
995375
860701
243626
719183
421727
29 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
867630
ລາງວັນ 2
655230
ລາງວັນ 3
317159
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
679857
230259
441734
172843
288910
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
524731
381586
739104
509821
178425
28 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
465033
ລາງວັນ 2
109319
ລາງວັນ 3
761074
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
679404
695617
733374
276832
262394
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
717026
478236
312945
753699
422755
27 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
619378
ລາງວັນ 2
206259
ລາງວັນ 3
985108
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
856297
264122
468061
460797
611464
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
127271
268739
964977
710259
613838
26 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
435063
ລາງວັນ 2
284522
ລາງວັນ 3
109769
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
434827
692208
646060
914063
267854
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
914577
898145
889619
925357
878917
25 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
953781
ລາງວັນ 2
469547
ລາງວັນ 3
306423
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
495326
341566
332237
468804
979084
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
991612
970275
793915
339084
705180
24 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
951156
ລາງວັນ 2
346238
ລາງວັນ 3
281077
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
718782
194020
496937
204578
202459
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
186291
480561
278947
486593
903115
23 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
539075
ລາງວັນ 2
101275
ລາງວັນ 3
969563
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
516951
984480
805365
274620
513439
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
579487
966117
997691
333521
580878
22 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
280497
ລາງວັນ 2
486155
ລາງວັນ 3
307867
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
673724
205895
448381
959693
331167
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
982806
284884
596176
689762
927515
21 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
516037
ລາງວັນ 2
493362
ລາງວັນ 3
665891
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
716035
149255
592981
672095
272674
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
273335
391951
392894
516963
805835
20 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
581629
ລາງວັນ 2
204681
ລາງວັນ 3
747452
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
733007
290198
398520
972922
930649
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
949962
341831
365830
708269
880540
19 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
361043
ລາງວັນ 2
673837
ລາງວັນ 3
201632
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
517223
690246
645066
518768
798390
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
551141
516495
592432
481582
846157
18 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
247863
ລາງວັນ 2
122173
ລາງວັນ 3
837156
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
690377
146311
817702
349755
947379
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
919169
308325
651473
832554
965634
17 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
917464
ລາງວັນ 2
489391
ລາງວັນ 3
660528
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478945
985691
602937
645087
310749
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
906877
835329
823657
916690
344567
16 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
050419
ລາງວັນ 2
624471
ລາງວັນ 3
716296
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
202931
627725
565153
222530
769020
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
532008
585911
735113
405581
721335
15 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
828036
ລາງວັນ 2
532480
ລາງວັນ 3
881593
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
575344
861674
543514
695564
529526
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
610152
852260
119177
159184
939338
14 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
364020
ລາງວັນ 2
192297
ລາງວັນ 3
926275
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
293248
955398
257487
544850
400301
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
701869
175823
993674
145047
322065
13 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
278619
ລາງວັນ 2
794842
ລາງວັນ 3
633690
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
448538
358667
754359
406590
278072
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
815607
444433
159574
594061
683251
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ