Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
09 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825168
ລາງວັນ 2
995215
ລາງວັນ 3
358369
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
773263
269605
548970
970429
583784
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
364953
444928
452828
652955
563354
08 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
963248
ລາງວັນ 2
174825
ລາງວັນ 3
850846
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
285247
216141
665976
905480
428341
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
767591
165540
752522
636224
390150
07 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
416549
ລາງວັນ 2
488210
ລາງວັນ 3
649486
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
336679
628859
120771
925413
573523
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
727428
165052
482204
619139
253565
06 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
088191
ລາງວັນ 2
359031
ລາງວັນ 3
251101
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
142879
718203
821117
377763
735034
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
768765
719660
477402
901366
374563
05 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
195674
ລາງວັນ 2
564888
ລາງວັນ 3
308398
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
809706
855906
879592
315057
328183
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
401357
725555
330070
875909
547912
04 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
765335
ລາງວັນ 2
863925
ລາງວັນ 3
223473
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
588878
994506
667303
823219
452045
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
659816
478948
686534
441044
606216
03 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
128496
ລາງວັນ 2
799193
ລາງວັນ 3
375017
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
830493
264906
536016
796990
471197
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
715964
678375
300455
459993
831180
02 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
385563
ລາງວັນ 2
455937
ລາງວັນ 3
938736
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
892242
351881
124331
868649
585040
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
215212
137295
616435
511898
213801
01 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
217480
ລາງວັນ 2
202001
ລາງວັນ 3
256909
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
177209
940106
591421
556498
422971
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
476490
379935
993996
588152
564388
30 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
675433
ລາງວັນ 2
579369
ລາງວັນ 3
787958
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
457616
616807
645841
615534
185928
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
796365
530348
981232
413801
598474
29 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
518963
ລາງວັນ 2
911664
ລາງວັນ 3
858816
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
728724
593237
751326
819385
732319
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
484416
289407
191911
475099
789426
28 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
071354
ລາງວັນ 2
871014
ລາງວັນ 3
956396
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
128933
187495
545362
291271
458496
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
199030
150655
562277
625637
741289
27 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
387486
ລາງວັນ 2
192422
ລາງວັນ 3
328603
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
925530
678830
429795
114727
952006
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
849282
625654
548295
336895
914660
26 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
245014
ລາງວັນ 2
398138
ລາງວັນ 3
931606
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
184398
279730
981405
759824
614393
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
159430
486724
727348
905268
271235
25 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
281340
ລາງວັນ 2
238684
ລາງວັນ 3
560307
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
581390
998206
885905
946481
176756
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
318834
825139
999310
305318
995110
24 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
153064
ລາງວັນ 2
307133
ລາງວັນ 3
135986
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
354964
809794
445820
480358
835710
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
309343
358823
336481
348233
855370
23 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
912580
ລາງວັນ 2
554071
ລາງວັນ 3
428281
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
720848
132265
991199
610023
194943
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
557896
320140
677655
832160
835009
22 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
240641
ລາງວັນ 2
663721
ລາງວັນ 3
591515
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
665525
377961
781474
911746
193347
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
941711
307991
907219
800091
666319
21 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
597831
ລາງວັນ 2
386462
ລາງວັນ 3
416742
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
260296
786848
994911
292982
329442
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
583458
212845
811823
405665
587543
20 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
312014
ລາງວັນ 2
115513
ລາງວັນ 3
858257
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
910836
569002
936868
854704
198542
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
381070
475521
369398
379897
970084
19 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
903596
ລາງວັນ 2
742365
ລາງວັນ 3
924290
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
862671
850477
748513
321687
985014
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
808884
418690
444609
736470
605530
18 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
357096
ລາງວັນ 2
200268
ລາງວັນ 3
812692
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
145403
447832
764450
741513
953434
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
235014
328485
650128
895093
773983
17 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
172639
ລາງວັນ 2
451729
ລາງວັນ 3
181227
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
583422
711686
651270
945585
845501
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
316609
127853
525498
191709
529391
16 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
496713
ລາງວັນ 2
717328
ລາງວັນ 3
633263
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
692275
418554
815488
350694
479365
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
218533
438255
841565
414990
544510
15 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
038246
ລາງວັນ 2
649446
ລາງວັນ 3
741145
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
392809
375959
812322
217470
550683
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
177186
164133
902144
664375
358607
14 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
275467
ລາງວັນ 2
461101
ລາງວັນ 3
880682
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
422737
667156
423548
510945
868537
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
300464
764251
622137
396113
148819
13 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
019287
ລາງວັນ 2
692780
ລາງວັນ 3
984508
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
934097
836980
696047
124674
560416
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
907808
903293
667785
742262
911298
12 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
276546
ລາງວັນ 2
633272
ລາງວັນ 3
502279
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
984770
902605
256956
539338
973385
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
661124
176123
192573
556577
605275
11 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
160277
ລາງວັນ 2
230447
ລາງວັນ 3
369022
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
974866
598901
695035
845416
806637
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
714481
370920
854583
320547
436160
10 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
346142
ລາງວັນ 2
376661
ລາງວັນ 3
317612
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
997705
352402
316851
448611
417602
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
737527
173228
405815
356652
689922
09 September 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
803948
ລາງວັນ 2
531050
ລາງວັນ 3
673074
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
490577
418606
740753
168535
631763
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
873309
174137
862031
421057
692087
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ