Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/14
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.54
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
03 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
656938
ລາງວັນ 2
127464
ລາງວັນ 3
081176
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
139860
247323
623304
439697
835764
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
522413
306742
179690
412671
931687
02 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
852187
ລາງວັນ 2
468469
ລາງວັນ 3
191068
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
800886
813546
830615
917553
501622
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
222233
378039
557023
310146
763517
01 January 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
963823
ລາງວັນ 2
275896
ລາງວັນ 3
104057
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
432489
474350
408558
761780
713856
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
184727
628389
305133
691226
908437
31 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
595178
ລາງວັນ 2
268493
ລາງວັນ 3
431565
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
741807
369339
598227
403435
710577
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
697189
765913
854508
706354
142698
30 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
753956
ລາງວັນ 2
158429
ລາງວັນ 3
937171
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
943821
498984
310982
990880
300848
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
995375
860701
243626
719183
421727
29 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
867630
ລາງວັນ 2
655230
ລາງວັນ 3
317159
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
679857
230259
441734
172843
288910
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
524731
381586
739104
509821
178425
28 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
465033
ລາງວັນ 2
109319
ລາງວັນ 3
761074
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
679404
695617
733374
276832
262394
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
717026
478236
312945
753699
422755
27 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
619378
ລາງວັນ 2
206259
ລາງວັນ 3
985108
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
856297
264122
468061
460797
611464
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
127271
268739
964977
710259
613838
26 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
435063
ລາງວັນ 2
284522
ລາງວັນ 3
109769
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
434827
692208
646060
914063
267854
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
914577
898145
889619
925357
878917
25 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
953781
ລາງວັນ 2
469547
ລາງວັນ 3
306423
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
495326
341566
332237
468804
979084
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
991612
970275
793915
339084
705180
24 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
951156
ລາງວັນ 2
346238
ລາງວັນ 3
281077
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
718782
194020
496937
204578
202459
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
186291
480561
278947
486593
903115
23 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
539075
ລາງວັນ 2
101275
ລາງວັນ 3
969563
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
516951
984480
805365
274620
513439
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
579487
966117
997691
333521
580878
22 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
280497
ລາງວັນ 2
486155
ລາງວັນ 3
307867
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
673724
205895
448381
959693
331167
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
982806
284884
596176
689762
927515
21 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
516037
ລາງວັນ 2
493362
ລາງວັນ 3
665891
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
716035
149255
592981
672095
272674
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
273335
391951
392894
516963
805835
20 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
581629
ລາງວັນ 2
204681
ລາງວັນ 3
747452
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
733007
290198
398520
972922
930649
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
949962
341831
365830
708269
880540
19 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
361043
ລາງວັນ 2
673837
ລາງວັນ 3
201632
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
517223
690246
645066
518768
798390
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
551141
516495
592432
481582
846157
18 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
247863
ລາງວັນ 2
122173
ລາງວັນ 3
837156
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
690377
146311
817702
349755
947379
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
919169
308325
651473
832554
965634
17 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
917464
ລາງວັນ 2
489391
ລາງວັນ 3
660528
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478945
985691
602937
645087
310749
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
906877
835329
823657
916690
344567
16 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
050419
ລາງວັນ 2
624471
ລາງວັນ 3
716296
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
202931
627725
565153
222530
769020
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
532008
585911
735113
405581
721335
15 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
828036
ລາງວັນ 2
532480
ລາງວັນ 3
881593
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
575344
861674
543514
695564
529526
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
610152
852260
119177
159184
939338
14 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
364020
ລາງວັນ 2
192297
ລາງວັນ 3
926275
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
293248
955398
257487
544850
400301
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
701869
175823
993674
145047
322065
13 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
278619
ລາງວັນ 2
794842
ລາງວັນ 3
633690
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
448538
358667
754359
406590
278072
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
815607
444433
159574
594061
683251
12 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
702793
ລາງວັນ 2
590061
ລາງວັນ 3
638945
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
373232
761518
811940
341368
500669
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
162557
947352
357378
652270
883378
11 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
330769
ລາງວັນ 2
276168
ລາງວັນ 3
444856
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
207917
409422
599072
405118
119483
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
454338
394312
940166
998028
131417
10 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
193027
ລາງວັນ 2
471969
ລາງວັນ 3
303062
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
282928
655754
801627
489838
771564
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
508439
406586
364123
356873
973245
09 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
933163
ລາງວັນ 2
171581
ລາງວັນ 3
850257
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
750134
869009
607510
191164
801120
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
599938
999394
351408
305279
906123
08 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
959253
ລາງວັນ 2
675691
ລາງວັນ 3
207548
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
269829
353222
408434
674970
836092
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
972932
195699
493189
835135
401932
07 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
754516
ລາງວັນ 2
169583
ລາງວັນ 3
307681
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
123550
737113
342060
712381
853042
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
340309
911583
670743
309089
980478
06 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
750617
ລາງວັນ 2
069576
ລາງວັນ 3
934120
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
913442
544303
988518
187406
945872
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
798832
265879
360982
532864
442187
05 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
762867
ລາງວັນ 2
197542
ລາງວັນ 3
205384
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
386958
931538
259072
167496
358976
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
228403
271853
142625
942804
629156
04 December 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
855381
ລາງວັນ 2
499638
ລາງວັນ 3
037521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
129933
157435
576339
485690
507786
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
127346
355687
157416
879698
441853
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ