Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
895520
ລາງວັນ 2
712509
ລາງວັນ 3
394641
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
653879
882485
389863
471664
754535
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
808950
290945
279677
446332
462523
12 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
654278
ລາງວັນ 2
193241
ລາງວັນ 3
503521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
408702
885879
194208
770156
799364
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
137101
800889
613366
224714
196213
11 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
798429
ລາງວັນ 2
354020
ລາງວັນ 3
603178
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
874967
613329
250971
561662
817236
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
303103
323845
614262
999979
386323
10 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
215688
ລາງວັນ 2
380375
ລາງວັນ 3
204467
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
797708
151486
117626
893892
745021
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
435260
814837
404667
972301
936758
09 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
654011
ລາງວັນ 2
191974
ລາງວັນ 3
758012
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
629679
648335
384495
358964
168017
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
382307
840210
131545
421661
829398
08 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
602347
ລາງວັນ 2
498825
ລາງວັນ 3
023412
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
757227
157443
675067
655327
442736
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
435460
175378
657349
660433
727270
07 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
168931
ລາງວັນ 2
521056
ລາງວັນ 3
638410
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
971623
328778
842247
815031
390134
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
508054
317556
809421
637372
213129
06 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
127090
ລາງວັນ 2
562963
ລາງວັນ 3
053172
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
582543
978731
136596
629548
128965
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
874978
898519
584697
766332
494911
05 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
803325
ລາງວັນ 2
178212
ລາງວັນ 3
408756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
320876
844035
879650
295638
976650
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
917171
902727
111726
246322
524399
04 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
018443
ລາງວັນ 2
590195
ລາງວັນ 3
179383
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
474415
412037
460218
172667
636321
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
437893
427804
749957
136124
277225
03 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
505372
ລາງວັນ 2
193698
ລາງວັນ 3
582460
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
855841
448076
962087
262460
479057
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
235937
544275
674051
355730
271017
02 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
429834
ລາງວັນ 2
960976
ລາງວັນ 3
501961
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
177883
608154
736681
874483
503789
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
571930
798035
689000
360350
741831
01 March 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
128207
ລາງວັນ 2
291443
ລາງວັນ 3
348796
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
857826
181416
400419
251031
382288
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
935706
828363
437755
650172
262742
28 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
028577
ລາງວັນ 2
492693
ລາງວັນ 3
580215
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
959464
583264
506542
767558
577483
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
901774
819822
368522
213194
992148
27 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
293717
ລາງວັນ 2
409562
ລາງວັນ 3
597329
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
461023
539918
326243
906452
271961
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
401893
811854
691270
285082
960470
26 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
571456
ລາງວັນ 2
498036
ລາງວັນ 3
602319
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
794024
403913
731906
785200
128568
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
323151
685358
504500
954901
265761
25 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
888607
ລາງວັນ 2
642915
ລາງວັນ 3
557802
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
270757
755109
732733
492452
593837
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
828191
826963
489519
154359
598467
24 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
361896
ລາງວັນ 2
713578
ລາງວັນ 3
549105
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
163189
458825
918990
912320
339099
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
739594
375697
452747
924214
622590
23 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
937008
ລາງວັນ 2
271651
ລາງວັນ 3
512763
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
901602
768017
578845
264757
476052
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
509175
446682
743811
675550
427338
22 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
608225
ລາງວັນ 2
339035
ລາງວັນ 3
050462
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
395530
752069
902753
746553
999731
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
889792
336504
891143
553794
762817
21 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
098865
ລາງວັນ 2
480217
ລາງວັນ 3
153248
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
803725
690601
339060
218722
411652
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
254777
516610
583809
503377
705783
20 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
726313
ລາງວັນ 2
027950
ລາງວັນ 3
493607
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
709828
919465
493348
714084
861172
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
515703
813926
407972
286916
402680
19 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
903749
ລາງວັນ 2
580124
ລາງວັນ 3
019650
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
465956
128055
259610
880740
128761
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
813886
612728
355261
910428
165357
18 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
911284
ລາງວັນ 2
481208
ລາງວັນ 3
673345
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
598221
498440
597700
236733
649036
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
717082
525152
852428
653118
158010
17 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
429856
ລາງວັນ 2
046139
ລາງວັນ 3
328505
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
621892
353389
228051
163681
575910
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
729409
953228
498676
614824
453969
16 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
630830
ລາງວັນ 2
245175
ລາງວັນ 3
195106
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
166601
788734
387321
276356
238759
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
285899
407354
361365
259199
188540
15 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
947582
ລາງວັນ 2
165201
ລາງວັນ 3
027854
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
777922
373698
707787
613400
280890
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
675793
713715
594553
675818
147646
14 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
475296
ລາງວັນ 2
800521
ລາງວັນ 3
629683
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
695798
273546
830502
619282
889336
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
567149
113216
586256
438536
165481
13 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
756326
ລາງວັນ 2
138600
ລາງວັນ 3
040215
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
331792
143560
723361
485753
343683
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
595114
751648
588907
476561
503059
12 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
519164
ລາງວັນ 2
090614
ລາງວັນ 3
517852
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
193588
808844
809873
515039
712562
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
624689
358931
287137
940256
714615
11 February 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
108516
ລາງວັນ 2
520215
ລາງວັນ 3
246033
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
461263
892009
627052
642905
983285
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
462420
203200
559805
278160
659754
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ