Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/06/22
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    303.17
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
15 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
148338
ລາງວັນ 2
192743
ລາງວັນ 3
742939
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
298793
838143
138811
648439
871470
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
501052
424475
925924
837066
792266
14 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
246717
ລາງວັນ 2
772695
ລາງວັນ 3
779366
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
810704
270167
406763
986746
137746
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
316096
996435
981522
774816
420202
13 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
406324
ລາງວັນ 2
128049
ລາງວັນ 3
936704
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
457107
692151
831227
710621
539802
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
231043
488765
162247
237535
937371
12 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
851903
ລາງວັນ 2
399018
ລາງວັນ 3
839779
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
659629
310470
446782
341821
714149
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
165109
225018
999724
445654
494994
11 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
758640
ລາງວັນ 2
256080
ລາງວັນ 3
139820
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
269384
625478
742567
636656
906011
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
345031
550308
207534
809547
601130
10 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
125614
ລາງວັນ 2
547368
ລາງວັນ 3
328559
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
614012
471776
277560
632816
499620
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
738639
239571
436396
544099
616277
09 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
076185
ລາງວັນ 2
136920
ລາງວັນ 3
698245
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
745085
496094
878689
185268
873432
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
403322
762616
879135
916597
888029
08 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
651754
ລາງວັນ 2
214378
ລາງວັນ 3
960552
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
857438
754184
667606
757581
566241
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
830447
641696
544887
306436
932399
07 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
410023
ລາງວັນ 2
137839
ລາງວັນ 3
850956
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
424834
334234
229794
569183
534347
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
989636
260512
185027
265059
926128
06 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
657104
ລາງວັນ 2
345184
ລາງວັນ 3
284671
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
771159
968835
466567
347336
759436
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
146885
269473
143706
179336
994501
05 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
241535
ລາງວັນ 2
814596
ລາງວັນ 3
925053
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
575630
227708
245160
983838
137236
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
139793
263817
184565
901606
915408
04 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
038971
ລາງວັນ 2
451678
ລາງວັນ 3
126349
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
328199
616461
863535
666484
188284
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
387015
308667
594246
867217
817567
03 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
460869
ລາງວັນ 2
039101
ລາງວັນ 3
751271
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
121310
892632
593758
542486
659379
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
519235
569022
891577
794189
704947
02 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
469587
ລາງວັນ 2
538146
ລາງວັນ 3
015378
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
490583
282791
640165
303712
856951
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
979643
196501
734827
755271
442019
01 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
231050
ລາງວັນ 2
479151
ລາງວັນ 3
986552
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
622915
627764
393879
838638
823108
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
674692
595052
439713
272571
376984
31 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
120468
ລາງວັນ 2
462379
ລາງວັນ 3
789462
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
884552
275096
835044
901145
832355
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
803112
963119
327201
250906
824970
30 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
152842
ລາງວັນ 2
784239
ລາງວັນ 3
541026
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
500530
579323
375489
697867
684101
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
197133
854733
831277
154165
523324
29 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
129480
ລາງວັນ 2
368623
ລາງວັນ 3
547270
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
162493
473254
929236
721860
930460
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
410192
932380
525010
527167
134742
28 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
372854
ລາງວັນ 2
058679
ລາງວັນ 3
163264
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
953948
622629
714848
174101
218550
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
850560
978505
972623
406051
458889
27 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
968471
ລາງວັນ 2
719860
ລາງວັນ 3
370208
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
876492
406704
487598
429513
664408
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
888691
838963
644725
405786
733432
26 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
857912
ລາງວັນ 2
198573
ລາງວັນ 3
366598
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
349793
670235
335549
145456
810073
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
229106
877242
261311
636671
489500
25 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
281807
ລາງວັນ 2
498269
ລາງວັນ 3
634205
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
396873
734721
694347
510134
414868
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
558817
481006
950304
765139
738356
24 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
842371
ລາງວັນ 2
250543
ລາງວັນ 3
467528
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
559476
552030
415510
718819
607255
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
866872
721102
767859
365625
912057
23 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
831643
ລາງວັນ 2
490978
ລາງວັນ 3
363569
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
720211
185294
418948
229985
285210
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
898540
841710
351740
680230
218274
22 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
197823
ລາງວັນ 2
254651
ລາງວັນ 3
928714
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
457727
974373
188144
792682
673351
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
698964
682451
467777
507028
657703
21 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
253854
ລາງວັນ 2
840545
ລາງວັນ 3
679536
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
285010
854514
766274
998605
540380
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
763132
321543
151284
539512
914455
20 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
824351
ລາງວັນ 2
476316
ລາງວັນ 3
647498
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
275225
705815
767108
427853
854772
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
278333
252303
507422
168661
740650
19 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
428261
ລາງວັນ 2
081291
ລາງວັນ 3
940711
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
376158
989727
545373
768305
577339
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
269612
450899
168802
674219
173378
18 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
634392
ລາງວັນ 2
285381
ລາງວັນ 3
194786
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
176152
243276
361206
648279
304258
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
994300
221235
698889
301527
849357
17 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
155809
ລາງວັນ 2
896591
ລາງວັນ 3
645521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
121243
251228
761656
258473
686750
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
767412
470293
347838
637313
584980
16 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
976512
ລາງວັນ 2
469416
ລາງວັນ 3
284625
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
584121
193307
772420
726860
859430
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
962433
354779
896804
209496
988296
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ