Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
411942
ລາງວັນ 2
931410
ລາງວັນ 3
376374
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
165065
534281
336666
738824
394266
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
120506
489899
540540
992292
545883
12 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
103548
ລາງວັນ 2
901473
ລາງວັນ 3
514754
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
420462
158523
317050
211721
572919
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
317579
790798
331990
248967
439621
11 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
413646
ລາງວັນ 2
972471
ລາງວັນ 3
529037
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
467710
463768
594137
887019
133633
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
698961
182018
191936
284764
119786
10 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
411699
ລາງວັນ 2
934701
ລາງວັນ 3
773594
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
335909
725130
691503
581418
206481
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
147060
775980
170018
881229
321489
09 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
035272
ລາງວັນ 2
477819
ລາງວັນ 3
583025
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
405758
577839
483725
577724
317338
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
145289
754048
328374
327428
212648
08 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
100733
ລາງວັນ 2
961482
ລາງວັນ 3
337641
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
801542
601755
433964
594829
113316
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
472843
640250
445916
316944
974374
07 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
158479
ລາງວັນ 2
775261
ລາງວັນ 3
243350
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
305773
199458
761558
508267
270445
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
504190
689532
142572
585338
279669
06 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
155285
ລາງວັນ 2
321273
ລາງວັນ 3
049517
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
670235
367177
380357
979313
689337
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
299014
336885
244929
609074
503276
05 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
458304
ລາງວັນ 2
235972
ລາງວັນ 3
007512
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
314493
832267
888894
507102
394889
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
407305
803863
153650
511800
210737
04 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
717580
ລາງວັນ 2
661143
ລາງວັນ 3
542461
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
292811
320918
612382
999531
637561
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
843620
538743
905159
928395
581516
03 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
526738
ລາງວັນ 2
631265
ລາງວັນ 3
304397
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
807629
716784
428125
141799
565566
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
967495
996053
206263
149609
406856
02 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
937143
ລາງວັນ 2
125879
ລາງວັນ 3
846671
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
222023
477488
577665
139125
671592
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
181949
406678
318841
964577
474238
01 June 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
071254
ລາງວັນ 2
835580
ລາງວັນ 3
257594
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
418811
524953
710325
520707
301123
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
901357
672061
344162
766111
563223
31 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
463202
ລາງວັນ 2
121271
ລາງວັນ 3
856381
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
186186
381479
821268
781196
537970
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
998263
825590
223544
782367
844117
30 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
808946
ລາງວັນ 2
115407
ລາງວັນ 3
359250
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
586279
770243
443537
484038
276169
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
263092
237871
768008
722099
679536
29 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
159732
ລາງວັນ 2
940085
ລາງວັນ 3
104343
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
502803
711088
906874
550838
986901
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
282674
517900
596350
835026
991745
28 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
925426
ລາງວັນ 2
152831
ລາງວັນ 3
558549
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
624494
503049
131400
141928
896654
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
233865
699728
928552
942213
921032
27 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
523278
ລາງວັນ 2
195547
ລາງວັນ 3
031560
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
712008
834263
208541
788798
122829
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
221173
894770
683342
923262
660590
26 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
787462
ລາງວັນ 2
932036
ລາງວັນ 3
591177
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
878116
381089
508235
198159
684073
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
480439
517320
996811
951273
464235
25 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
954194
ລາງວັນ 2
235687
ລາງວັນ 3
001206
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
112160
809788
762616
659564
133087
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
513728
191801
502927
149024
230170
24 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
825908
ລາງວັນ 2
372197
ລາງວັນ 3
556342
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
269907
676584
189970
944972
918607
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
226226
426337
394391
388563
881085
23 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
116892
ລາງວັນ 2
493450
ລາງວັນ 3
277090
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
261442
923916
559877
626772
550088
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
116645
475051
370945
119315
704497
22 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
813972
ລາງວັນ 2
968627
ລາງວັນ 3
019559
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
434530
256742
154721
939668
553406
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
659399
642891
577907
346143
954678
21 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
351285
ລາງວັນ 2
792354
ລາງວັນ 3
228576
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
468054
837587
391776
391474
701063
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
998030
515287
362282
518820
128007
20 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
952478
ລາງວັນ 2
619589
ລາງວັນ 3
003271
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
937344
780408
317287
155436
492200
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
699158
607642
145331
674763
182197
19 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
149328
ລາງວັນ 2
522640
ລາງວັນ 3
360979
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
333044
818303
415762
746118
676967
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
137061
679331
470373
370553
698745
18 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
542142
ລາງວັນ 2
365391
ລາງວັນ 3
996273
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
178436
698376
358989
864589
586791
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
168652
586333
113189
717987
167551
17 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
207158
ລາງວັນ 2
964628
ລາງວັນ 3
749853
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
740394
253819
626578
802229
246744
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
887861
687033
630507
958221
426071
16 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
583018
ລາງວັນ 2
448457
ລາງວັນ 3
962024
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
466110
405369
192317
397365
292965
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
163890
431289
768172
565647
198595
15 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
986186
ລາງວັນ 2
774230
ລາງວັນ 3
546275
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
519958
457983
898459
941641
284567
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
936260
280585
875018
253690
279814
14 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
779548
ລາງວັນ 2
327459
ລາງວັນ 3
148438
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
316882
874672
163074
914063
602711
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
535358
525203
733268
446328
485268
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ