Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    303.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
09 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
753224
ລາງວັນ 2
479518
ລາງວັນ 3
991490
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
924273
189984
273208
818498
206710
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
175600
799488
972402
313323
829668
08 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
113518
ລາງວັນ 2
784315
ລາງວັນ 3
818868
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
703489
811536
796457
264675
713609
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
943805
470186
638409
402158
625240
07 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
196820
ລາງວັນ 2
910530
ລາງວັນ 3
463780
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
544425
591571
211921
129421
634076
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
630993
394232
710938
826668
411542
06 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
023534
ລາງວັນ 2
541300
ລາງວັນ 3
426947
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
652487
758508
471801
345363
419535
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
522534
210553
589754
261941
996263
05 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
516498
ລາງວັນ 2
629380
ລາງວັນ 3
625423
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
135756
886316
690213
546326
330985
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
273939
370508
578677
174706
477330
04 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
123624
ລາງວັນ 2
173744
ລາງວັນ 3
374896
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
259039
961769
333838
310582
748676
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
726553
283553
204488
416961
704934
03 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
024497
ລາງວັນ 2
349987
ລາງວັນ 3
364244
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
664653
194808
434704
871790
376030
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
178154
530848
160592
933307
396055
02 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
467581
ລາງວັນ 2
791392
ລາງວັນ 3
487766
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
553768
574956
218601
557677
733454
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
883054
985969
175171
911787
523174
01 November 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
034324
ລາງວັນ 2
985868
ລາງວັນ 3
350278
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
683007
129504
513098
619700
472304
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
656017
151935
940669
726482
680439
31 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
918559
ລາງວັນ 2
727928
ລາງວັນ 3
291901
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
960147
969720
382795
819258
798733
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
221254
911695
834924
169709
855760
30 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
250367
ລາງວັນ 2
402305
ລາງວັນ 3
374278
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
823460
871061
509049
908973
962472
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
209491
723317
932776
809349
465737
29 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
792058
ລາງວັນ 2
940264
ລາງວັນ 3
824377
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
140672
796105
779238
745633
535375
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
697855
538481
488335
276371
719597
28 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
982131
ລາງວັນ 2
168935
ລາງວັນ 3
268895
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
620398
759193
825085
647455
135376
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
555467
744320
187709
513497
868168
27 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
017541
ລາງວັນ 2
222469
ລາງວັນ 3
780027
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
918368
236045
482739
308314
880924
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
241147
741741
858533
459678
718103
26 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
024619
ລາງວັນ 2
975278
ລາງວັນ 3
657037
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
283959
460503
802832
534405
717837
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
686661
830257
511120
673457
591147
25 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
630992
ລາງວັນ 2
904046
ລາງວັນ 3
723950
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
858746
196599
703194
396451
816459
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
763632
197186
515025
160822
708773
24 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
492123
ລາງວັນ 2
504476
ລາງວັນ 3
963014
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
264472
933303
829913
876636
298729
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
306183
484849
242113
126047
389734
23 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
801654
ລາງວັນ 2
799121
ລາງວັນ 3
177114
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
674904
718148
637035
276753
348158
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
537461
198541
161037
838599
945304
22 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
423020
ລາງວັນ 2
854987
ລາງວັນ 3
766489
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
128349
419694
153457
898255
392013
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
465097
389176
269201
944026
482230
21 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
816564
ລາງວັນ 2
116829
ລາງວັນ 3
824819
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
208396
829487
630035
659727
658858
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
374187
270259
538180
817627
132614
20 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
761831
ລາງວັນ 2
563911
ລາງວັນ 3
999866
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
624658
967736
518045
761982
421090
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
318231
394472
359423
930160
534625
19 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
040477
ລາງວັນ 2
250759
ລາງວັນ 3
568213
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
711602
636531
817564
466221
766471
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
929218
551983
401076
767352
824616
18 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
055693
ລາງວັນ 2
953773
ລາງວັນ 3
429908
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
573156
474687
431392
963366
379449
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
689490
276109
950047
868376
882519
17 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
383421
ລາງວັນ 2
646053
ລາງວັນ 3
668758
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
954990
620035
448756
436092
307875
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
796935
818507
828567
421816
980023
16 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
419585
ລາງວັນ 2
892040
ລາງວັນ 3
702882
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
136851
517187
896489
271303
245594
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
733229
307087
237554
327171
613713
15 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
720641
ລາງວັນ 2
925275
ລາງວັນ 3
401648
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
296430
762196
881933
765089
916361
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
353426
296403
621126
512292
468535
14 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
467283
ລາງວັນ 2
304050
ລາງວັນ 3
811638
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
957468
906758
509028
919713
561095
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
463352
270162
428163
796289
528371
13 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
924602
ລາງວັນ 2
305051
ລາງວັນ 3
396970
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
750995
344530
381486
238939
305988
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
563687
304718
809967
469500
910104
12 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
620587
ລາງວັນ 2
647270
ລາງວັນ 3
638102
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
606880
597891
441485
147924
606084
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
955179
988061
638615
487691
781112
11 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
733439
ລາງວັນ 2
528257
ລາງວັນ 3
289979
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
984091
826453
534476
798358
932309
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
937879
495172
909234
943349
758197
10 October 2021 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
400647
ລາງວັນ 2
487095
ລາງວັນ 3
781100
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
692745
396704
445404
771049
393400
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
635253
210534
422860
952297
272983
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ