Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/13
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.6
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466876
ລາງວັນ 2
954546
ລາງວັນ 3
574756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
976501
924276
496681
758610
179932
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
112959
378649
905402
774608
640209
05 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
241535
ລາງວັນ 2
814596
ລາງວັນ 3
925053
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
575630
227708
245160
983838
137236
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
139793
263817
184565
901606
915408
04 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
038971
ລາງວັນ 2
451678
ລາງວັນ 3
126349
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
328199
616461
863535
666484
188284
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
387015
308667
594246
867217
817567
03 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
460869
ລາງວັນ 2
039101
ລາງວັນ 3
751271
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
121310
892632
593758
542486
659379
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
519235
569022
891577
794189
704947
02 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
469587
ລາງວັນ 2
538146
ລາງວັນ 3
015378
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
490583
282791
640165
303712
856951
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
979643
196501
734827
755271
442019
01 June 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
231050
ລາງວັນ 2
479151
ລາງວັນ 3
986552
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
622915
627764
393879
838638
823108
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
674692
595052
439713
272571
376984
31 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
120468
ລາງວັນ 2
462379
ລາງວັນ 3
789462
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
884552
275096
835044
901145
832355
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
803112
963119
327201
250906
824970
30 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
152842
ລາງວັນ 2
784239
ລາງວັນ 3
541026
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
500530
579323
375489
697867
684101
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
197133
854733
831277
154165
523324
29 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
129480
ລາງວັນ 2
368623
ລາງວັນ 3
547270
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
162493
473254
929236
721860
930460
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
410192
932380
525010
527167
134742
28 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
372854
ລາງວັນ 2
058679
ລາງວັນ 3
163264
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
953948
622629
714848
174101
218550
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
850560
978505
972623
406051
458889
27 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
968471
ລາງວັນ 2
719860
ລາງວັນ 3
370208
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
876492
406704
487598
429513
664408
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
888691
838963
644725
405786
733432
26 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
857912
ລາງວັນ 2
198573
ລາງວັນ 3
366598
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
349793
670235
335549
145456
810073
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
229106
877242
261311
636671
489500
25 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
281807
ລາງວັນ 2
498269
ລາງວັນ 3
634205
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
396873
734721
694347
510134
414868
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
558817
481006
950304
765139
738356
24 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
842371
ລາງວັນ 2
250543
ລາງວັນ 3
467528
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
559476
552030
415510
718819
607255
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
866872
721102
767859
365625
912057
23 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
831643
ລາງວັນ 2
490978
ລາງວັນ 3
363569
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
720211
185294
418948
229985
285210
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
898540
841710
351740
680230
218274
22 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
197823
ລາງວັນ 2
254651
ລາງວັນ 3
928714
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
457727
974373
188144
792682
673351
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
698964
682451
467777
507028
657703
21 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
253854
ລາງວັນ 2
840545
ລາງວັນ 3
679536
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
285010
854514
766274
998605
540380
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
763132
321543
151284
539512
914455
20 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
824351
ລາງວັນ 2
476316
ລາງວັນ 3
647498
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
275225
705815
767108
427853
854772
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
278333
252303
507422
168661
740650
19 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
428261
ລາງວັນ 2
081291
ລາງວັນ 3
940711
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
376158
989727
545373
768305
577339
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
269612
450899
168802
674219
173378
18 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
634392
ລາງວັນ 2
285381
ລາງວັນ 3
194786
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
176152
243276
361206
648279
304258
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
994300
221235
698889
301527
849357
17 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
155809
ລາງວັນ 2
896591
ລາງວັນ 3
645521
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
121243
251228
761656
258473
686750
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
767412
470293
347838
637313
584980
16 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
976512
ລາງວັນ 2
469416
ລາງວັນ 3
284625
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
584121
193307
772420
726860
859430
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
962433
354779
896804
209496
988296
15 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
255109
ລາງວັນ 2
841042
ລາງວັນ 3
933269
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
866862
862933
744771
710423
555383
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
513154
534366
339804
632692
286060
14 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
654361
ລາງວັນ 2
987286
ລາງວັນ 3
142703
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
951199
192037
411822
283580
659464
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
784030
620165
210497
798453
776558
13 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
499721
ລາງວັນ 2
143286
ລາງວັນ 3
827649
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
541159
530417
837427
227292
783643
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
441821
172638
610590
557046
847335
12 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
372456
ລາງວັນ 2
430298
ລາງວັນ 3
206080
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
720849
875892
748837
310993
975016
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
309140
234514
301179
502554
484297
11 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
902371
ລາງວັນ 2
219308
ລາງວັນ 3
589319
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
937851
622858
225837
772817
829714
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
811929
999425
854061
963573
126687
10 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
600634
ລາງວັນ 2
940138
ລາງວັນ 3
296215
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
478925
676896
859711
945582
614257
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
832702
553128
308822
739511
939395
09 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
286671
ລາງວັນ 2
258171
ລາງວັນ 3
961987
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
131251
314996
183240
515105
171205
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
840404
646563
579343
647278
206711
08 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
706258
ລາງວັນ 2
662543
ລາງວັນ 3
378370
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
897610
771141
678537
195329
724926
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
114855
237257
677025
613066
777507
07 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
130237
ລາງວັນ 2
797909
ລາງວັນ 3
274156
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
493279
907655
697897
555651
819711
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
623310
600139
298417
504431
660334
06 May 2023 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
460446
ລາງວັນ 2
785217
ລາງວັນ 3
855726
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
877606
612330
266058
249041
625865
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
239769
156599
463328
233531
190258
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ