Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/07/13
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    301.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
13 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
466876
ລາງວັນ 2
954546
ລາງວັນ 3
574756
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
976501
924276
496681
758610
179932
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
112959
378649
905402
774608
640209
12 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
460858
ລາງວັນ 2
992050
ລາງວັນ 3
774856
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
753096
877970
381790
616403
248933
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
960582
492131
438266
231945
360618
11 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
565244
ລາງວັນ 2
744948
ລາງວັນ 3
861284
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
919240
558779
455192
167348
577040
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
816519
607285
504656
225251
881985
10 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
997062
ລາງວັນ 2
542422
ລາງວັນ 3
421478
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
726566
817229
285415
676096
953248
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
686483
240552
660225
468856
464269
09 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
760317
ລາງວັນ 2
412585
ລາງວັນ 3
306239
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
609343
223420
581755
678014
663768
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
410923
234587
302210
825304
343854
08 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
658708
ລາງວັນ 2
202090
ລາງວັນ 3
902407
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
360645
794516
624193
588429
441175
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
364405
681897
137079
186173
317761
07 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
894475
ລາງວັນ 2
302076
ລາງວັນ 3
989701
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
398662
222693
681777
968376
613413
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
888417
560085
207024
691802
713461
06 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
126428
ລາງວັນ 2
495873
ລາງວັນ 3
965560
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
931172
836196
542194
527864
269541
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
390063
574482
680915
197414
341066
05 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
509172
ລາງວັນ 2
768021
ລາງວັນ 3
340486
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
929991
435400
290415
282958
259922
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
771151
773587
207815
659243
230681
04 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
685807
ລາງວັນ 2
909710
ລາງວັນ 3
629375
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
456131
776203
413921
490213
378159
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
227511
471032
583312
654055
706457
03 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
699286
ລາງວັນ 2
924862
ລາງວັນ 3
891002
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
953660
423854
747901
114774
596677
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
671510
522313
266226
382196
210479
02 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
300208
ລາງວັນ 2
285334
ລາງວັນ 3
654118
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
224419
163076
119788
910054
728290
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
605050
390496
247913
154516
298632
01 July 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
352011
ລາງວັນ 2
709212
ລາງວັນ 3
964874
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
689287
505726
553195
117144
652630
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
713996
298141
491674
931066
253853
30 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
523489
ລາງວັນ 2
190895
ລາງວັນ 3
457306
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
420195
238636
790420
145749
452775
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
873409
563858
127131
829065
251970
29 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
076979
ລາງວັນ 2
150648
ລາງວັນ 3
849325
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655323
311707
191706
933941
430346
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
471491
862912
518809
640480
875953
28 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
567823
ລາງວັນ 2
819537
ລາງວັນ 3
058214
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
288832
452623
717137
805884
464921
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
942185
703744
619230
806711
239069
27 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
246931
ລາງວັນ 2
918426
ລາງວັນ 3
067203
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
925912
465169
383636
769240
778182
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
379396
439416
342552
128612
994056
26 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
561039
ລາງວັນ 2
877315
ລາງວັນ 3
046192
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
393755
871427
176943
898757
954569
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
476645
760956
116629
404891
320974
25 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
267440
ລາງວັນ 2
516204
ລາງວັນ 3
935081
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
552787
550580
851108
745000
952688
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
793238
478565
354041
644359
218378
24 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
244305
ລາງວັນ 2
785131
ລາງວັນ 3
534079
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
599340
919458
541165
664650
285701
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
270056
447655
331117
671825
527368
23 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
629835
ລາງວັນ 2
794022
ລາງວັນ 3
403968
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
732318
454395
736062
976554
306330
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
294722
563302
551740
417540
463288
22 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
468158
ລາງວັນ 2
756318
ລາງວັນ 3
910462
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
762272
849508
182758
333932
554772
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
854689
426691
234535
535380
918256
21 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
375501
ລາງວັນ 2
215207
ລາງວັນ 3
499351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
655971
927111
311575
524309
490505
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
191667
670010
496282
477141
704759
20 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
346219
ລາງວັນ 2
895196
ລາງວັນ 3
058240
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
758530
455532
881836
464874
554002
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
439122
930546
622606
624163
994706
19 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
564230
ລາງວັນ 2
924085
ລາງວັນ 3
087131
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
249063
951993
389975
563109
932827
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
913860
721023
612574
710845
223670
18 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
231460
ລາງວັນ 2
583974
ລາງວັນ 3
196024
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
611515
369395
400352
995820
118372
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
751212
718331
681018
919778
444366
17 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
154296
ລາງວັນ 2
772883
ລາງວັນ 3
605913
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
723388
865206
595844
595553
835096
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
802502
306168
132265
223284
630915
16 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
501337
ລາງວັນ 2
061742
ລາງວັນ 3
274892
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
874825
548219
954547
437516
302338
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
393958
493367
946288
537037
706311
15 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
804270
ລາງວັນ 2
169065
ລາງວັນ 3
917308
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
958969
527206
770938
544490
678678
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
316386
128999
792906
988739
894226
14 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
802086
ລາງວັນ 2
195381
ລາງວັນ 3
832590
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
929556
655203
500270
728380
437222
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
529212
963159
985355
713787
631683
13 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
959639
ລາງວັນ 2
064427
ລາງວັນ 3
291481
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
181439
927272
799978
963528
803969
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
306487
755247
415704
226453
977227
12 June 2024 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
238340
ລາງວັນ 2
408263
ລາງວັນ 3
763572
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
729071
904621
922802
530840
605926
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
265341
992311
431923
719135
687939
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ