Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2024/05/25
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    298.7
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
12 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
395184
ລາງວັນ 2
858756
ລາງວັນ 3
172257
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
945541
964891
361683
609453
945851
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
722730
279043
132789
717933
260523
11 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
121646
ລາງວັນ 2
591103
ລາງວັນ 3
673964
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
887680
690329
801543
491850
139479
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
193687
814785
219423
862264
813239
10 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
883027
ລາງວັນ 2
204897
ລາງວັນ 3
685512
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
191072
438111
530165
375648
251359
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
641016
296513
936689
154087
996406
09 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
240476
ລາງວັນ 2
932350
ລາງວັນ 3
879163
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
810868
137558
578880
175440
895528
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
265899
685511
612174
631556
899812
09 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
953051
ລາງວັນ 2
137132
ລາງວັນ 3
988258
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
347343
913156
308669
860617
930732
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
957203
990296
426132
357779
895717
08 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
607169
ລາງວັນ 2
258721
ລາງວັນ 3
115387
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
524479
393497
932681
627170
334717
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
203465
856624
561436
303801
373440
07 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
142392
ລາງວັນ 2
361498
ລາງວັນ 3
595432
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
755764
389477
330794
853232
578695
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
314958
748663
724262
255960
563813
06 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
124869
ລາງວັນ 2
902257
ລາງວັນ 3
379314
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
201154
610279
357061
255881
692766
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
212121
693755
719727
962305
955881
05 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
316212
ລາງວັນ 2
252590
ລາງວັນ 3
104177
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
332117
496610
329324
531764
322615
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
883435
505965
333549
742402
322360
04 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
218145
ລາງວັນ 2
961005
ລາງວັນ 3
789641
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
631964
572906
515155
465423
131405
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
904070
944399
195307
547605
899306
03 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
127185
ລາງວັນ 2
912581
ລາງວັນ 3
559402
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
943090
214764
707279
808913
399030
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
975116
792581
416282
581877
413039
02 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
106509
ລາງວັນ 2
842251
ລາງວັນ 3
269134
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
619648
287804
911322
452643
707499
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
113892
913807
935741
694833
284073
01 May 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
227157
ລາງວັນ 2
149289
ລາງວັນ 3
519750
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
581788
282243
653513
743067
182164
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
411466
295688
816427
880965
910854
30 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
391130
ລາງວັນ 2
522517
ລາງວັນ 3
747719
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
511508
624696
132440
866046
973900
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
148899
505401
536650
762472
987922
29 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
126408
ລາງວັນ 2
993617
ລາງວັນ 3
212005
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
356483
269062
446102
923044
652774
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
692162
921209
466075
581082
311806
28 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
101829
ລາງວັນ 2
392517
ລາງວັນ 3
819974
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
611232
792500
680222
347046
846194
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
495788
987156
586360
875406
229059
27 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
655327
ລາງວັນ 2
915651
ລາງວັນ 3
201154
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
417063
679351
224920
667248
595823
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
619662
976151
804256
839928
745844
26 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
107218
ລາງວັນ 2
942094
ລາງວັນ 3
366351
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
235204
237130
913786
946313
595028
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
135366
796672
318477
417663
693884
25 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
615629
ລາງວັນ 2
322519
ລາງວັນ 3
109341
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
529450
207665
387867
788837
695301
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
281048
296040
532602
984950
338401
24 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
101823
ລາງວັນ 2
145667
ລາງວັນ 3
142596
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
663746
353073
886919
715394
458281
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
269537
806507
914610
392627
721434
23 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
119551
ລາງວັນ 2
636140
ລາງວັນ 3
750319
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
323086
668718
941517
320070
141310
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
883103
286194
186040
272749
512751
22 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
102863
ລາງວັນ 2
145164
ລາງວັນ 3
361446
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
573252
702120
237714
188319
242956
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
379861
266175
668120
595308
526582
21 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
100829
ລາງວັນ 2
369552
ລາງວັນ 3
750913
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
530086
554268
142888
506277
246681
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
162048
943946
992455
688073
956405
20 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
899406
ລາງວັນ 2
125518
ລາງວັນ 3
102470
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
725775
837980
605588
803701
271010
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
270935
943535
655428
660551
644419
19 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
102248
ລາງວັນ 2
963283
ລາງວັນ 3
729163
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
804869
313474
783957
197976
891647
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
233518
948189
871601
142068
341212
18 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
458236
ລາງວັນ 2
146601
ລາງວັນ 3
308239
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
506726
542154
850594
430914
960228
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
621194
656040
163364
511787
124018
17 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
577136
ລາງວັນ 2
903151
ລາງວັນ 3
659104
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
165829
396193
812637
521592
134482
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
482317
889806
784949
355708
888883
16 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
203840
ລາງວັນ 2
300917
ລາງວັນ 3
499321
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
180230
215925
581919
512877
598777
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
181732
878582
299752
510889
823355
15 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
485043
ລາງວັນ 2
901129
ລາງວັນ 3
336356
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
293463
641451
418554
237256
745868
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
172137
940228
174638
943834
780350
14 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
117269
ລາງວັນ 2
871502
ລາງວັນ 3
216639
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
441414
747800
769649
625758
589953
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
236755
229864
477933
713277
359572
13 April 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
100215
ລາງວັນ 2
154775
ລາງວັນ 3
692021
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
115591
437810
445053
811277
442922
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
780334
780687
228067
116107
877207
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ