Loading...
logo laos lottery
  • ວັນທີ:
    2023/09/21
  • ສະກຸນເງິນ:
    USD / LAK
  • ສະພາບອາກາດ:
    302.12
ເກມຫວຍລາວຄວນຈະມ່ວນສະເ,ີ, ຫຼີ້ນໃນແບບທີ່ເforາະສົມກັບເຈົ້າ.
-
15 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
801097
ລາງວັນ 2
636341
ລາງວັນ 3
198950
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
373756
249636
315609
506975
889139
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
474852
996359
114202
391215
427021
14 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
822208
ລາງວັນ 2
468418
ລາງວັນ 3
087832
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
242380
804373
902558
283884
296407
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
669941
840520
640718
761931
876578
13 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
371990
ລາງວັນ 2
524822
ລາງວັນ 3
940870
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
764030
519149
697172
436023
548423
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
441701
510615
580371
999469
249075
12 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
208847
ລາງວັນ 2
635622
ລາງວັນ 3
829808
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
379812
296961
930307
262489
126220
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
538842
344714
853899
390199
680471
11 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
929196
ລາງວັນ 2
734173
ລາງວັນ 3
616969
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
908897
447632
484780
819092
200102
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
417329
996653
434800
283540
331804
10 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
105637
ລາງວັນ 2
487142
ລາງວັນ 3
566396
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
641845
267560
214188
137106
996015
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
839378
294782
146331
421002
699743
09 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
931687
ລາງວັນ 2
584074
ລາງວັນ 3
159360
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
531832
501131
245241
758395
127943
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
723089
697136
857662
168137
989633
08 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
522157
ລາງວັນ 2
486353
ລາງວັນ 3
724350
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
393311
862531
792117
204990
628845
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
825468
261542
474298
936739
566984
07 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
674113
ລາງວັນ 2
237615
ລາງວັນ 3
751245
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
819070
580441
633286
222732
520440
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
739584
279768
636696
580131
363706
06 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
417028
ລາງວັນ 2
147425
ລາງວັນ 3
630482
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
334056
153477
275060
763132
389754
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
535221
220784
167449
478195
139588
05 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
802629
ລາງວັນ 2
482115
ລາງວັນ 3
150852
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
787610
301604
514761
988273
667792
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
660790
467213
409712
479797
579066
04 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
391988
ລາງວັນ 2
319476
ລາງວັນ 3
991350
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
600134
576867
991980
330248
260253
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
676922
477944
296817
395623
826624
03 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
936093
ລາງວັນ 2
109576
ລາງວັນ 3
641347
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
413344
332042
850196
313692
989102
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
955178
431903
170732
348531
458161
02 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
854273
ລາງວັນ 2
106127
ລາງວັນ 3
691039
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
933977
662895
929641
477953
523864
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
279775
349974
765676
812335
504479
01 October 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
935187
ລາງວັນ 2
109347
ລາງວັນ 3
462453
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
942906
527955
650981
701282
325856
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
466337
599351
419296
765032
987878
30 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
937014
ລາງວັນ 2
468567
ລາງວັນ 3
081350
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
421727
119728
140037
677648
492706
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
839320
995938
991657
910817
950839
29 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
148920
ລາງວັນ 2
985973
ລາງວັນ 3
431672
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
910670
647678
613434
314976
145654
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
278371
224344
247583
178555
187525
28 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
472792
ລາງວັນ 2
635471
ລາງວັນ 3
895124
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
794015
123664
698345
783364
543746
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
775569
650026
973579
334178
334149
27 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
566968
ລາງວັນ 2
205293
ລາງວັນ 3
941240
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
668199
889732
448608
238919
139991
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
515732
784771
783154
350433
494466
26 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
915133
ລາງວັນ 2
209510
ລາງວັນ 3
565172
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
949681
926770
681487
645204
904618
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
898723
313459
382586
205486
599517
25 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
698692
ລາງວັນ 2
434795
ລາງວັນ 3
201286
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
888876
648840
135231
142789
567845
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
998339
497693
952491
161640
289651
24 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
560832
ລາງວັນ 2
866147
ລາງວັນ 3
097586
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
802604
521683
136070
185665
678606
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
490408
452823
512542
192498
457815
23 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
395968
ລາງວັນ 2
421743
ລາງວັນ 3
969476
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
228425
263941
361445
948142
460809
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
798060
760607
650557
802458
356765
22 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
563949
ລາງວັນ 2
137568
ລາງວັນ 3
071049
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
394312
173240
621676
203902
280660
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
655751
770792
924266
892691
942816
21 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
317046
ລາງວັນ 2
693647
ລາງວັນ 3
825981
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
186951
949047
803050
235831
971002
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
322636
228266
350832
798703
749097
20 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
506266
ລາງວັນ 2
419512
ລາງວັນ 3
826459
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
903137
213948
625057
610192
685683
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
125097
404603
739904
445353
447607
19 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
371863
ລາງວັນ 2
416388
ລາງວັນ 3
097318
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
617631
451047
846187
232165
664331
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
828715
961986
579344
288756
933979
18 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
103490
ລາງວັນ 2
597891
ລາງວັນ 3
661541
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
402504
900625
435539
239868
727570
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
622087
333581
612770
274573
595363
17 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
528714
ລາງວັນ 2
205274
ລາງວັນ 3
991549
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
551294
807694
498833
725478
555325
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
142843
977918
571676
789603
429904
16 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
951549
ລາງວັນ 2
639476
ລາງວັນ 3
201191
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
765914
616251
285979
782070
671140
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
942413
866631
275390
700554
866189
15 September 2022 ຕົວເລກທີ່ຊະນະ
ລາງວັນ 1
109275
ລາງວັນ 2
967051
ລາງວັນ 3
501208
ລາງວັນຜູ້ເລີ່ມ
737202
423908
394967
550803
141460
ລາງວັນຊົມເຊີຍ
304957
963509
733827
467537
190704
ຫນ້າ:
ອ່ານ​ຕື່ມ